Zpráva o úniku lehkého benzinu v areálu České rafinerské, a. s.,Litvínov

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze ze souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Na základě místního šetření OI ČIŽP Ústí nad Labem doplňujeme předchozí informace o havarijním úniku lehkého benzínu v areálu České rafinerské, a. s., dne 27. 12. 1999:

  • únik lehkého benzinu byl zjištěn obsluhou tankoviště v 5,25 hod. dne 27. 12. 1999 a v 7,37 hod. byl nahlášen ČIŽP, která následně provedla místní štření
  • únik lehkého benzinu byl zapříčiněn netěsností potrubního řádu mezi výrobní jednotkou PSP a tankovištěm, únik trval cca 2 hodiny a odhadované uniklé množství je cca 10 m3 lehkého benzinu. Příčina netěsnosti bude zjišťována, byla ustavena komise pro šetření příčiny úniku.
  • benzin unikal na násep v okolí tanků a stékal směrem k ulici č. 6, větší část se zachytila ve sněhu a v nerovnostech terénu, menší část unikla i do dešťové kanalizace, byla uvědoměna obsluha ČOV Chemopetrolu, která provedla opatření k zanezení možného úniku ropných látek do Bíliny. Na odstranění následků spolupracují hasiči s externí sanační firmou, na základě dosavadního průběhu a postupu při likvidaci následků se nepředpokládají negativní dopady na Bílinu, resp. Labe.
  • za porušení povinnosti stanovených k ochraně jakosti povrchových a podzemních vod ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 138/1973 Sb. bude uložena pokuta.

Ing. Hynek Beneš    
vedoucí oddělení ochrany vod

Zveřejněno: 14.12.1999 –Admin Administrator ; Přečteno 11815 x
Vytisknout