Zpráva o úniku závadných látek ze závodu Tesla Lanškroun a. s. v důsledku červencových povodní

© Česká inspekce žívotního prostředí , veškeré informace uvedené na těchto stránkách mohou být šířeny pouze se souhlasem ČIŽP a pokud bude ČIŽP uvedena jako autor.


Dne 7. července 1997 bylo město Lanškroun zasaženo záplavovou vlnou. Při ucpání odtokové kanalizace došlo k nátoku vod z potoka do olejového hospodářství Tesla Lanškroun.

Olejové hospodářství se skládalo ze tří havarijních van a tří nadzemních nádrží. Havarijní vany se nacházely na svažitém terénu. První sloužila pro záchyt úkapů z uložiště sudů s oleji a byla propojena otvorem o velikosti 1 x 0,5 m s ostatními dvěma vanami. Horní hrana vany byla v úrovni okolního terénu a při silném dešti nebylo možné vyloučit situaci, že vody nenatečou do havarijních van.

Při naplnění van přílivovou vlnou vody došlo k přetečení obsahu van,přičemž byly vyplaveny i ropné látky z van. Ropné látky postupovaly s povodňovou vlnou ve směru do obytné zóny města Lanškrouna. Tam kontaminovaly kromě zaplavených obydlí též zeminu na pozemcích obyvatelů města Lanškrouna a studny těchto obyvatel.

Původ kontaminace prokazatelně pocházel z olejového hospodářství společnosti Tesla Lanškroun, což bylo vizuelně potvrzeno při místním šetření. Rovněž riziková analýza zpracovaná firmou OPV s. r. o. Praha uvádí, že ropné látky zjištěné rozborem vzorků odebraných v olejovém hospodářství Tesly a vzorků ropných látek zjištěných v objektech obyvatel jsou stejné, čímž bylo prokázáno, že znečištění pochází z předmětného olejového hospodářství. Vzorek odebraný z potoka nad olejovým hospodářstvím zjištěné ropné látky neobsahoval.

Z výše uvedeného vyplývá, že Tesla Lanškroun a. s. způsobila v důsledku vyplavení olejového hospodářství povodňovou vlnou kontaminaci zemin v areálu závodu a ve městě Lanškroun.

V závodě se vyráběly průmyslové kondenzátory s náplní olejů, které obsahovaly polychlorované bifenyly (PCB), kterými byly kontaminovány i plochy pozemků v oblasti města.

Zveřejněno: 12.08.1997 –Admin Administrator ; Přečteno 11869 x
Vytisknout