Co je IPPC?

Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC -  Integrated Pollution Prevention and Control) je regulace průmyslových a zemědělských činností ve vztahu k životnímu prostředí (ŽP), pokročilým způsobem překonávajícím princip složkového přístupu k ochraně ŽP a strategii koncových technologií, které odstraňovaly vzniklé znečištění převážně pomocí gravitačních odlučovačů, filtrů či jiných čistících zařízení, což často vedlo jen k přenosu znečištění z  jedné složky ŽP do druhé. Hlavní důraz je kladen na preventivní přístup, kdy se znečištění zabraňuje již před jeho vznikem volbou vhodných výrobních postupů tzv. nejlepších dostupných technik (BAT – Best Available Techniques), a pokud možno i využíváním látek k ŽP šetrnějších. Souhrn evropských nejlepších dostupných technik je uveden v referenčních dokumentech o BAT (z angl. Reference Document on Best Available Techniques - BREF), které připravuje Evropská komise ve spolupráci s průmyslem, nevládními organizacemi a členskými státy.

Integrovaný přístup k ochraně ŽP je zakotven v legislativě Evropské unie Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích. Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení. Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Tento integrovaný přístup k ochraně ŽP jako celku, je na ČIŽP za koordinace a spolupráce zkušených inspektorů specializovaných na tyto agendy, tzn. koordinátorů integrovaných agend, zabezpečován odbornými složkami technické ochrany ŽP ČIŽP (ochrana ovzduší, odpadové hospodářství a ochrana vod). Základní činností v této oblasti je činnost dozorová - kontrolní. Další zásadní, velmi důležitou a preventivní je činnost nedozorová spočívající např. ve vydávání odborných vyjádření Inspekce (zejména k žádostem o vydání integrovaných povolení nebo jejich změn u zařízení spadajících pod IPPC, dále též v rámci EIA/ SEA apod.).

Co je IRZ?

ČR se vstupem do EU a podpisem významných mezinárodních dokumentů (Aarhuská úmluva, Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek) zavázala plnit povinnosti v oblasti ŽP, které z těchto mezinárodních aktů vyplývají. Jedná se zejména o shromažďování a šíření informací o ŽP, umožnění svobodného přístupu veřejnosti k těmto informacím a tvorbu registru úniků a přenosů znečišťujících látek.

Jako veřejně přístupný informační systém emisí a přenosů znečišťujících látek v ČR byl tedy založen Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ).

Problematiku IRZ řeší (v návaznosti na evropské nařízení č. 166/2006/ES, E-PRTR) zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti ŽP a změně některých zákonů, a prováděcí nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.

Rozsah požadovaných údajů ohlašovaných do IRZ vymezuje příloha č. 3 výše uvedeného NV č. 145/2008 Sb. Jedná se o výčet údajů, které musí povinné subjekty ohlásit MŽP. Obsah přílohy vychází z přílohy III nařízení o E-PRTR s upřesněním pro ohlašování do IRZ. Provozovatelé musí prostřednictvím veřejného informačního systému veřejné správy (https://www.irz.cz) ohlásit do IRZ všechny požadované informace o provozovně a únicích a přenosech.

Zveřejněno: 15.05.2019 – Jana Jandová ; Přečteno 4583 x
Vytisknout