Mezinárodní spolupráce ČIŽP v rámci CITES

CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Někdy je tato úmluva označována také jako Washingtonská úmluva podle místa, kde byla sjednána.  K úmluvě již přistoupilo více než 160 zemí světa. Česká republika je členskou zemí Úmluvy od 1.1.1993.

Problematika implementace CITES v České republice  je prezentována v samostatné oblasti internetových stránek ČIŽP

Mezinárodní spolupráce ČIŽP v rámci CITES

V oblasti zajištění Washingtonské konvence pracovníci ČIŽP reprezentují Českou republiku v mezinárodních strukturách zaměřených na prosazování této úmluvy. Jde především o práci v pracovní skupině Interpolu pro kriminalitu v oblasti druhové ochrany (Interpol - Wildlife crime). Tato skupina se schází 1x ročně na konferenci, během roku fungují regionální podskupiny pro Evropu, Asii, Afriku, Oceánii a Ameriku. V této organizační složce Interpolu ČR původně zastupoval RNDr. Ladislav Miko, Dr., který současně pracoval v její samostatné evropské podskupině. Po jeho odchodu z ČIŽP se nástupkyní stala Mgr.Pavla Říhová, která se v říjnu 2003 účastnila zasedání Interpolu na Novém Zélandu.

RNDr. Kostřica se v září 2003 v Bruselu zúčastnil 8.zasedání skupiny EU pro vymáhání práva v oblasti obchodu s ohroženými druhy (EU Wildlife Trade Enforcement Group). Jednání se zúčastnili zástupci z 13 zemí evropské patnáctky. Poprvé za dobu fungování této skupiny však byli na jednání jako pozorovatelé přizváni rovněž zástupci 10 přidružených zemí, jež by se měly stát členy EU v roce 2004.  Program zahrnoval 10 bodů jednání, z nichž nejdůležitější bylo připomínkování novely nařízení EK č. 1808/2001, projednání závažných případů nelegálního obchodu s ohroženými druhy odhalených v období od minulého zasedání EG a referáty ze tří pracovních podskupin.

RNDr. Kostřica se společně s Mgr. Papouškem v srpnu 2003 na Donovalech zúčastnili semináře pořádaného Scangri Denmark pro zástupce kandidátských zemí EU na téma současný stav plnění úmluvy CITES za změny související se vstupem do EU, který proběhl v rámci zhodnocení projektu "Implementace úmluvy CITES" na Slovensku. V rámci semináře se zúčastnili návštěvy ZOO v Bojnicích, kde shlédli nové záchranné centrum.

RNDr. Kostřica se v dubnu 2003 v Oslu zúčastnil na pracovním semináři k problematice uplatňování Washingtonské úmluvy, pořádaném norským Komisariátem pro správu přírody v Trondheimu ve spolupráci se Sekretariátem CITES v Ženevě.

Zveřejněno: 25.03.2004 – Baranyai ; Přečteno 65536 x
Vytisknout