Plán činnosti na rok 2007

Plán kontrolní činnosti České inspekce životního prostředí na rok 2007 byl zpracován na základě zkušeností z roku 2006 a let předcházejících. Zaměření úkolů prováděných na celém území ČR (tzv.složkové úkoly) bylo projednáno s příslušnými věcnými odbory Ministerstva životního prostředí a vyplývá z platných zákonů, Státní politiky životního prostředí, požadavků souvisejících s aktuální situací v životním prostředí v rámci EU atd. Plán prioritně sleduje kontroly velkých znečišťovatelů životního prostředí a významné porušování environmentálních zákonů. Vzhledem k tomu, že ČIŽP věnuje v průběhu roku pozornost kvalitě prováděných kontrol a dalších úkonů, je součástí plánu činnosti ČIŽP i plán vnitřní kontroly prováděné ředitelstvím na oblastních inspektorátech.

Jmenovité plány kontrol podle stanovených úkolů v regionech jsou rozpracovány v plánech jednotlivých oblastních inspektorátů a budou v případě potřeby doplňovány během roku dle aktuálních změn v oblasti životního prostředí.

 

  Ochrana ovzduší

Zaměření činnosti České inspekce životního prostředí, složky ochrana ovzduší,  je podřízeno zajištění výkonu státní správy na úsecích vlastní ochrany ovzduší, ochrany ozónové vrstvy a ochrany klimatického systému - obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - v rozsazích stanovených obecně závaznými právními předpisy a je v něm  přihlédnuto i k aktuálním požadavkům ochrany ovzduší na celostátní i regionální úrovni. Těmito právními  předpisy jsou zejména zákon  č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, ve znění pozdějších nařízení, zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a soubor prováděcích předpisů vydaných k provádění uvedených základních předpisů.

V činnosti České inspekce životního prostředí v uvedených oblastech je věnována  zvýšená pozornost  jak kontrolám zdrojů znečišťování ovzduší, které se největší měrou podílejí na kvalitě ovzduší, dodržování podmínek provozovatelů zařízení zařazených do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, dodržování podmínek stanovených osobám zacházejícím s regulovanými látkami, tak zajišťování podkladů ohlašovacích povinností vyplývajících pro Českou republiku z požadavků EU i mezinárodních úmluv. Inspektoři složky ochrany ovzduší budou participovat i na kontrolách integrovaných. Požadavkům kontrolní činnosti inspekce je věnována i odpovídající pozornost v oblasti  zavádění a rozvoji nových metodik  stanovení emisí znečišťujících látek a rozborům užívaných nebo zpracovávaných přípravků a surovin.

Kontrolní činnost inspektorů složky ochrana ovzduší je plánována jako činnost integrovaná, a to jak integrací kontrolní činnosti v oblastech ochrana ovzduší, ochrana klimatického systému a ochrana ozónové vrstvy, tak integrací mezisložkovou v rámci ČIŽP i integrací s kontrolní činností vnějších kontrolních orgánů (celní orgány, ČOI, samospráva).

Zaměření činnosti složky ochrana ovzduší je členěna podle rozsahu vytyčených úkolů na úkoly složkové, které se svým rozsahem dotýkají všech oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů i ředitelství ČIŽP a úkoly specifické, které svým zaměřením reagují na aktuální potřeby i možnosti jednotlivých oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů a ředitelství ČIŽP. Zvláštním úkolem ze skupiny složkových úkolů je úkol složkový tématický, který byl do plánu činnosti zařazen na návrh odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

Zhruba jedna polovina kapacity inspekční činnosti je pojata jako úkoly plánované, obsažené zejména ve specifických úkolech oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů a předem známých každoročně se opakujících stálých úkolech zajišťovaných touto složkou (například verifikace údajů do databází vedených MŽP). Druhá polovina kapacity inspekční činnosti je ponechána  na plnění úkolů, které se v průběhu roku vyskytnou a  povinností inspekce je se jimi zabývat (například neplánované kontroly, podněty, stížnosti, vyjádření, stanoviska).

Složkové úkoly

a) Oblast ochrany ovzduší

1.    Kontrola dodržování emisních limitů látek znečišťujících ovzduší provozovateli zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší kontrolou výsledků měření emisí zajišťovaných provozovateli zdrojů a ve spolupráci s oddělením ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP i měřením měřicí technikou ČIŽP; kontrola dodržování ostatních podmínek ochrany ovzduší.

2.    Zajištění agendy sběru a dvoustupňové verifikace údajů souhrnné provozní evidence všech zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší; ověřování údajů poskytovaných provozovateli zařízení do integrovaného registru znečišťování podle požadavků správce registru.

3.    Rozhodování o vymezování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a o jejich zařazování do příslušných kategorií.

4.    Kontroly výkonů činností osob s autorizací Ministerstva životního prostředí na úseku ochrany ovzduší a ochrany klimatického systému Země – měření emisí, imisí, odborné posudky, rozptylové studie a ověřování výkazů o  emisích oxidu uhličitého.

5.    Průběžná aktualizace údajů o spalovnách odpadů a o spoluspalovacích zařízení a jejich měsíční předávání správci registru.

 

b)    Oblast ochrany ozónové vrstvy

1.    Kontroly dodržování povinností při zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které regulované látky obsahují (zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení ES č. 2037/2000, ve znění pozdějších úprav), a to

-    dodržování rozsahu a podmínek povolení Ministerstva životního prostředí vydaných podle zákona o ochraně ovzduší; počet kontrol 200,

-    plnění požadavků na znovuzískávání použitých regulovaných látek a na zamezování  jejich úniku; počet kontrol 5

-    zjišťování případů nelegálního obchodu s regulovanými látkami a s výrobky, které takové látky obsahují (dovoz, vývoz, uvádění na trh, označování),

-    kontroly osob provádějících sběr regulovaných látek a výrobků, které tyto látky obsahují; počet kontrol 10,

-    kontroly osob provozujících halonové banky a vyhledávání halonových instalací; 2 kontroly,

-    kontroly osob provozujících zařízení s obsahem regulovaných látek nad 3 kg  a vyhledávání těchto zařízení; 20 kontrol.

 

c) Oblast ochrany klimatického systému – obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

1  Vyhledávání zařízení, která náležejí do systému obchodování s povolenkami na emise oxidu uhličitého a dosud nevlastní povolení k emisím tohoto skleníkového plynu a nemají stanoveny podmínky pro jeho sledování, vykazování a ověřování.

2.    Ověřování údajů o zařízeních i jejich provozování, která jsou uvedena v povoleních;   

plnění povinnosti ohlašování změn; počet kontrol 200

3.    Kontroly dodržování podmínek zjišťování, zveřejňování a vykazování   emisí oxidu uhličitého včetně metodiky zjišťování a jeho frekvence, stanovených provozovatelům zařízení v povolení podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; počet kontrol 200.

 

Složkový tematický úkol

Kontrola vybraných provozů lakoven – dodržování podmínky používání nátěrových hmot s limitovaným obsahem organických rozpouštědel sestávajících nebo obsahujících těkavé organické látky.

Specifické úkoly

Úkoly oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP

1.    Měření emisí znečišťujících látek měřicí technikou oddělení ochrany ovzduší ČIŽP za účelem kontroly dodržování emisních limitů.

2. Stanovování obsahu těkavých organických látek v nátěrových hmotách metodou plynové chromatografie podle normy EN ISO 11890-2.

4.    Ověřování chemického složení regulovaných látek metodami FT-IR a GC/MS (laboratorní kvalitativní analýza).

5.    Zajišťování mezilaboratorního porovnání zkoušek žadatelů o oprávnění k autorizaci na měření emisí znečišťujících látek pro potřeby autorizačního řízení vedeného Ministerstvem životního prostředí.

6.    Provádění měření emisí pachových látek přístrojovou technikou oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP za účelem objektivizace úrovně emisí pachových látek.

  1. Kontrola vedení evidence osobami zacházejícími s regulovanými látkami a ověřování vedených údajů o množství regulovaných látek / výrobků.

8.   Sběr a zpracovávání údajů o vybraných zdrojích znečišťování ovzduší – spalovnách odpadů a spoluspalovacích zařízeních – a jejich poskytování Ministerstvu životního prostředí do veřejného registru.

  1. Ověřování správnosti a úplnosti údajů souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší (verifikace ve II. stupni) a jejich poskytování Ministerstvu životního prostředí do registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší; komunikace s centrální ohlašovnou integrovaného registru.
  2. Metodické vedení oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů ČIŽP a jejich kontrola podle „plánu vnitřní kontroly“.

Vnitřní kontrolní činnost oddělení ochrany ovzduší ředitelství České inspekce životního prostředí v roce 2007 bude zaměřena na kontrolu výkonu inspekční činnosti oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů České inspekce životního prostředí, a to v níže uvedených oblastech.

    10.1 Postup provádění kontrol v místě provozu kontrolovaných zdrojů / zařízení  nebo podnikání fyzických osob (12 kontrol).

    10.2 Vyřizování podnětů k zahájení správních řízení z moci úřední.

    10.3 Vyřizování stížností na nevhodné chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu.

    10.4 Vedení správních řízení zahájených jak na žádost, tak z úřední povinnosti (stanovení emisních limitů v případech spalování více druhů paliv, rozhodování o zařazování zdrojů do kategorií, ukládání pokut, ukládání opatření ke zjednání nápravy, rozhodování o nařízení zastavení nebo omezení provozu zdrojů).

    10.5. Verifikace údajů souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší (verifikace ve druhém stupni – souvislost s bodem 9.).

Úkoly oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů

    Odděleními ochrany ovzduší jednotlivých oblastních inspektorátů ČIŽP byly formou čtvrtletních přehledů naplánovány jak kontroly konkrétních subjektů, tak počty dalších kontrol, které budou v jednotlivých čtvrtletích provedeny. Dále byly vybrány specifické oblasti, respektive typy zařízení nebo činností, kterým bude příslušným inspektorátem věnována v následujícím roce zvýšená pozornost. 

 Oblastní inspektorát Praha

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 139, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 84; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována výrobě léčiv (farmaceutický průmysl), výrobě a zpracování polymerů, zejména pěnového polystyrenu, tavení a zpracování kovů.

 Oblastní inspektorát České Budějovice

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 64, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 52; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována provozům obaloven živičných směsí, kamenolomům, lakovnám a chovům hospodářských zvířat.

Oblastní inspektorát Plzeň

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 58, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 110; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována zdrojům emitujícím těkavé organické látky, zejména laminovnám.

 Oblastní inspektorát Ústí nad Labem

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 80, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 210; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována zdrojům znečišťování ovzduší, u kterých je omezování emisí těkavých organických látek dosahováno jejich spalováním v proudu odpadních plynů.

Oblastní inspektorát Liberec

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 49, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 55; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována spalování odpadů.

Oblastní inspektorát Hradec Králové

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 77, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 169; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována galvanovnám, chovům hospodářských zvířat, a zdrojům emitujícím těkavé organické látky (tiskárny, lakovny, ruční výroba vánočních ozdob).

Oblastní inspektorát Havlíčkův Brod

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 54, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 128; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována zdrojům znečišťování ovzduší spalujícím biomasu, spalování odpadů a provozu společnosti KRONOSPAN CR, spol. s r.o.

Oblastní inspektorát Brno

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 115, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 120; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována zdrojům znečišťování ovzduší emitujícím těkavé organické látky.

Oblastní inspektorát Olomouc

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 48, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 48; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována zdrojům znečišťování ovzduší emitujícím těkavé organické látky, zejména pak zdrojům polygrafického průmyslu.

Oblastní inspektorát Ostrava

Počet plánovaných kontrol jmenovitě uvedených subjektů 63, počet kontrol jmenovitě neuvedených subjektů 186; zvýšená pozornost při kontrolní činnosti bude věnována bioplynovým stanicím.

 

Ochrana vod

 Kontrolní činnost v ochraně vod je určena rámcově příslušnými ustanoveními zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. Pozornost je především zaměřena na sledování provozu a účinnosti velkých a středně velkých čistíren odpadních vod, a to již od 500 EO. Je sledováno plnění limitů pro vypouštění odpadních vod, bilance znečištění a realizace opatření, kterými má být dosaženo požadavků směrnice Rady č. 91/27/EEC o čištění městských odpadních vod v roce 2010. Další významnou dozorovou činností je kontrola zdrojů znečištění ve zranitelných oblastech s cílem omezit vliv zemědělského hospodaření na úroveň dusičnanů v povrchových a podzemních vodách. Tyto kontroly jsou prováděny ve spolupráci  s resortem zemědělství a jeho organizacemi. Inspekce bude spolupracovat i na začínajících kontrolách  zemědělských podniků jako podmínka přidělení dotací. Komplexním úkolem je kontrola dodržování zákona o prevenci závažných havárií. Inspekce u provozovatelů určených zákonem. Významná je koordinační role, plán zpracovaný ve spolupráci s ostatním orgány integrované inspekce schvaluje MŽP.

   Nadále jsou sledovány prioritní zdroje znečištění, které jsou pro ochranu vod z hlediska celostátního a regionálního nejvýznamnější. Informace pro ředitelství jsou pravidelně aktualizovány. Značný rozsah kontrol je zaměřen na plnění opatření uložených nabyvatelům majetku se starou ekologickou zátěží. Problém s vymáháním při jejich neplnění nadále trvá. Jako podklad pro průběžně sestavovaný seznam priorit sanace starých zátěží bude provedena inventarizace vydaných rozhodnutí.

    Odbor ochrany vod MŽP na předložený návrh plánu reagoval dopisem č.j. 85499/ENV/06, 3783/650/06 ze dne 5.12.2006. Vazba aglomerace a velikost zdroje znečištění u ČOV je sledována u zdrojů nad 10 000 EO. U menších zdrojů je kompetence na Mze a tento doporučený požadavek bude projednán s OOV MŽP. Havarijní plány jsou kontrolovány při dozorech nakládání se závadnými látkami a dodržování podmínek povolení k odběru podzemních vod je dle potřeby kontrolováno v agendě poplatků. Další náměty budou s inspektoráty projednány a zahrnuty do neplánovaných kontrol.

Složkové úkoly

1. Prověrka nejvýznamnějších čistíren odpadních vod velikosti nad 10 000 EO.

Fyzická kontrola proběhne u všech zdrojů této velikosti formou ohlášených i neohlášených kontrol. Ohlášené kontroly se zaměřují na plnění limitů pro vypouštění odpadních vod a dalších podmínek stanovených povolením k nakládání s vodami.  Zjišťovány jsou také bilance množství vypouštěného znečištění ze zdroje, neboť emise z těchto ČOV se podílí podstatnou měrou na množství znečištění vypouštěném do vodních toků, a plnění povinností souvisejících s poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Současně je při kontrolách pro potřeby MŽP sledován stav realizace opatření, která jsou nezbytná ke splnění požadavků směrnice Rady č. 91/271/EEC o čištění městských odpadních vod po roce 2010. Neohlášené kontroly se zaměřují především na aktuální stav provozu ČOV v době kontroly a kontrolu dokumentace, která je v době kontroly na ČOV k dispozici. Pro tento úkol je plánováno provedení  268 kontrol.

2. Prověrka čistíren odpadních vod velikosti od 500 do 10 000 EO.

Kontroly těchto středně velkých ČOV se zaměřují na dodržování podmínek povolení vodoprávního úřadu ke zřízení a provozu těchto vodních děl a povolení k vypouštění odpadních vod z nich. Kontroly jsou plánovány tak, aby do roku 2008 byly fyzicky prověřeny a zaevidovány všechny ČOV této kategorie na území ČR. Zároveň budou prováděny opakované prověrky vybraných ČOV prověřených v letech 2003 – 2006. Pro rok 2007 je plánováno prověřit  297 čistíren odpadních vod.

3. Prověrka dodržování požadavků Nařízení vlády č.103/2003Sb. o stanovení zranitelných    oblastí

Kontroly hospodaření zemědělských subjektů ve zranitelných oblastech jsou zaměřeny na  dodržování ustanovení Nařízení vlády č.103/2003Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání  a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, a na dodržování §39 vodního zákona (v rámci plnění podmínek Cross-compliance). Rozsah kontrol se předpokládá minimálně 3-4 zemědělské podniky na OI  (tj. celkem cca 35 zemědělských podniků) .

Pokyn k provádění kontrol ve zranitelných oblastech a výběr zemědělských subjektů bude upřesněn až po ukončení jednání mezi ČIŽP, MŽP, MZe a  ÚKZÚZ.

Pozn. V roce 2007 bude zaveden zkušební provoz kontroly plnění podmínek Cross- compliance (C-C), které jsou podmínkou pro čerpání vybraných zemědělských dotací (přímé platby a platby v EAFRD) a jsou stanoveny v nařízení Rady č.1782/2003. V rámci kontroly  plnění C-C budou ze strany ČIŽP kromě požadavků Směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů kontrolovány i požadavky Směrnice Rady 80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami (tj. §39 vodního zákona). Celkem bude provedeno 44 společných vícedenních kontrol.

4. Dodržování zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií

ČIŽP a ostatní orgány integrované inspekce (Státní úřad inspekce práce, správní úřady na úseku požární ochrany, ochrany obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, Český báňský úřad a krajské hygienické stanice) a krajské úřady provedou společné kontroly, které jsou již stanoveny plánem, zpracovaným podle požadavků zákona a schváleným MŽP, v odborné gesci odboru environmentálních rizik. Rozsah kontrol rovněž stanovuje zákon, pro rok 2007 je plánováno 146 kontrol. Plán zpracovává ČIŽP rovněž ve spolupráci s ostatními orgány integrované inspekce a krajskými úřady, které provádí společně kontrolu u provozovatelů.

Pro rok 2007 se kontroly zaměřují na plnění povinností uložených provozovatelům zákonem zejména v těchto oblastech : aktuálnost primárních údajů bezpečnostní dokumentace a její úplnost, plnění povinnosti sjednání pojištění odpovědnosti za škody, správnost a aktuálnost vnitřních havarijních plánů a podkladů pro zpracování vnějšího havarijního plánu, plnění opatření přijatých k prevenci vzniku závažné havárie,  plnění povinnosti poskytování informací o vzniku a dopadech závažné havárie, plnění nápravných opatření v souvislosti se vznikem závažné havárie, plnění podmínek uvedených ve vyjádřeních MŽP a plnění opatření pro zjednání nápravy nedostatků zjištěných při kontrole. Celkem se uskuteční 162 kontrol, vč neohlášených kontrol.

5. Kontroly prioritních zdrojů znečištění

Cílem úkolu je sledovat závažné zdroje znečištění povrchových a podzemních vod,  a to skutečné i potenciální. Do výběru je nutné zařadit dlouhodobé havárie na podzemních vodách, staré ekologické zátěže, subjekty, které manipulují s nebezpečnými a zvláště nebezpečnými látkami a vypouštění odpadních vod. Při výběru je nutno přihlížet k regionálním specifikám, zájmu sdělovacích prostředků, veřejnosti a MŽP. Informace o zdrojích je možné čerpat z kontrol provedených v rámci jiných složkových nebo specifických úkolů, písemných dokumentů, není nutné provádět fyzickou kontrolu každé čtvrtletí.

Při výběru subjektů (lokalit) pro rok 2007 je nutné vycházet  ze zdrojů kontrolovaných v roce 2006 revidovaných dle aktuálních potřeb. Doporučujeme při  fyzických kontrolách pořídit fotodokumentaci charakteristických jevů. Žádoucí jsou společné kontroly, zvláště z hlediska hospodaření s odpady. Informace o zdrojích jsou vyhodnocovány a na ředitelství zasílány pravidelně každé čtvrtletí. Bude provedeno 134 kontrol.

5. Kontrola rozhodnutí na opatření ke starým ekologickým zátěžím

Prověrka a aktualizace seznamu všech rozhodnutí vydaných k odstranění starých ekologických zátěží. Prověřeny budou případy v režimu ekologických smluv i případy mimo tento režim. Cílem složkového úkolu je ve spolupráci oblastních inspektorátů a ředitelství doplnit a aktualizovat centrální evidenci vydaných rozhodnutí a případně doplnění chybějících kopií na ředitelství. Dalším cílem je posoudit prioritu řešení ve vazbě na záměry Ministerstva financí a Ministerstva životního prostředí, dosavadní postup řešení a možnosti změn vydaných rozhodnutí. Do této činnosti jsou zahrnuty kontroly dodržování uložených opatření při sanaci. Celkem bude provedeno 173 kontrol. 

Podrobnější instrukce pro kontrolní činnost budou pro potřeby inspektorátů zpracovány po schválení plánu činnost Inspekce.

Na zajištění složkových úkolů je plánováno celkem 1078 kontrol (v roce 2006 to bylo 1081). Specifické úkoly jednotlivých oblastních inspektorátů jsou plánovány v počtu 582 a na účast pracovníků OOV při akcích IPPC je plánováno 132 kontrol. Na další,  v plánu explicitně neuvedené činnosti je počítáno s 319 kontrolami. Celkově je v ochraně vod naplánováno provést 2111 kontrol. Plánovat nelze účast při řešení havarijních úniků závadných látek, řešení podnětů, účast na kontrolách a jednáních vodoprávních úřadů a dalších akcích.

Plán vnitřní kontrolní činnosti oddělení ochrany vod ředitelství

Kontrolní činnost oddělení ochrany vod ředitelství ČIŽP vůči oddělením ochrany vod oblastních inspektorátů ČIŽP bude zaměřena stejně jako v roce 2006 jak na výkon revizní činnosti přímo v terénu, tak na vedení správních řízení a další  stanovené úkoly. Zaměření vnitřní kontrolní činnosti lze tedy rozdělit do následujících témat:

1.    Soulad postupu prováděných revizí přímo u kontrolovaných provozovatelů s interními metodickými pokyny ČIŽP.

2.    Správnost  postupu oblastních inspektorátů při vedení správních řízení o sankcích, opatřeních k nápravě závadného stavu i stanovování záloh na poplatky a poplatků za vypouštění odpadních vod a odběr vod podzemních.

3.    Vyřizování stížností se zaměřením na případy, kdy stížnost směřuje proti postupu inspektorů ČIŽP.

Plánováno je provedení 11 kontrol.

Odpadové hospodářství

Kontrolní činnost oddělení odpadového hospodářství vychází zejména ze zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění. Dále provádí oddělení odpadového hospodářství kontroly dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů v platném znění, zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění a zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

Kontrolní činnost je koncepčně koordinována s požadavky Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství.

Obecně je možno kontrolní činnost oddělení rozdělit na vícesložkové, složkové a specifické úkoly. V minulých letech byly jednotlivé typy kontrol určeny centrálně a byly stejné pro všechny oblastní inspektoráty. Tento model se v praxi mnohdy obtížně plnil vzhledem k rozdílným podmínkám v jednotlivých regionech. Proto byly na rok 2007 pouze obecně zadány složkové úkoly, jednotlivé OI se podle vlastního uvážení a především na základě znalosti místních poměrů rozhodnou, zda ke kontrole přistoupí jako jedna složka OOH nebo zda provedou kontrolu ve spolupráci s některou další složkou, např. oddělením ochrany vody nebo ochrany ovzduší. Každý OI rovněž dostal možnost zvolit si 2-4 specifické úkoly, v jejichž rámci bude sledovat tu odpadovou problematiku, která je v daném regionu nejvíce rozšířená a vyžaduje zvláštní pozornost.

Zkušenosti z roku 2006 ovlivnily množství a konkrétní určení zvolených úkolů. Byla zvolena cesta menšího množství složkových úkolů (s celostátním dopadem), které mají obecnější zadání, a to zejména z důvodu zabezpečení komplexnější kontrolní činnosti inspekce na území celého státu. Složkové úkoly byly zvoleny tak, aby byly kontrolovatelné pokud možno na celém území republiky a dále zejména s ohledem na vhodnost volby zaměření kontrolní činnosti na pokud možno legislativně vyjasněné problematiky. Dalším aspektem byla nutnost vyhovět šíři dozorovaných zákonů.

Celkem je na rok 2007 v oblasti odpadového hospodářství a chemických látek naplánováno cca 2200 kontrol v rámci zvolených úkolů a dále je počítáno s cca 1000 kontrol neplánovaných. Plánovaná činnost je rozdělena do několika kategorií. Jmenovitě plánované úkoly tvoří cca 30% kapacity kontrolní činnosti úseku odpadového hospodářství. 70% kontrolního času je vyčleněno na kontroly ostatních kategorií, jako jsou kontroly plánované nejmenovitě, pouze dle počtu pro jednotlivé úkoly (30%) a neplánované činnosti (40%) jako jsou podněty, atd.

Složkové úkoly

1.    Kontroly různých typů zařízení k odstraňování odpadů  (oprávněná i neoprávněná)

2.    Kontroly různých typů zařízení k využívání odpadů (oprávněná i neoprávněná)

3.    Kontroly různých typů zařízení ke  sběru a výkupu odpadů (oprávněná i neoprávněná)

4.    Zpětný odběr výrobků dle § 38 zákona o odpadech a nakládání s elektrozařízením a elektroodpady + povinnosti dle § 37a (požadavek MŽP)

5.    Kontroly průmyslových podniků a jiných původců odpadů

6.    Kontroly dodržování chemického zákona (obecně, detergenty, RAPEX) a zákona o biocidních přípravcích

7.    Kontroly dle zákona o obalech (v příloze jsou zasílány podklady ke kontrolám stanoveným ze strany MŽP a další podrobnosti)

Specifické úkoly

Specifické regionální úkoly si navrhují samy konkrétní oblastní inspektoráty, a to tak, aby odpovídaly potřebám regionu a byly stanoveny na základě znalostí konkrétního regionu. Praxe poslední doby ukazuje, že z pohledu kontroly nakládání s odpady se jako nejproblematičtější jeví využívání odpadů výkopových zemin a např. odpadů ze stavebnictví při terénních úpravách a rekultivacích, na tuto problematiku přijímá OOH také značnou část podnětů ke kontrolám. Z tohoto důvodu si celkem 5 oblastních inspektorátů (OI) vybralo jako specifický úkol terénní úpravy s využíváním odpadů a rekultivace, resp. nakládání s odpady u stavebních firem jako svůj celoroční specifický úkol. Dalšími specifickými úkoly jsou:

Kontrola  přeshraniční (a vnitrostátní) přepravy odpadů na základě podnětů od CÚ – 2 OI

Kontrola nakládání s odpady obcí – 2 OI

Kontrola nakládání s odpady zemědělských družstev, povinnosti akreditovaných zástupců a výrobců automobilů, nakládání s odpady z tepelných procesů, monitorování znečištění čistírenských kalů, kontroly subjektů v rámci společných kontrol s KÚ, ORP a Obecními úřady, kontrola autovrakovišť, nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, monitorování průběhu sanačních prací v areálu OSTRAMO, kontrola nakládání s odpady u nových,  dosud nekontrolovaných průmyslových subjektů - 1 OI.

 

IPPC

Pracovníci oddělení OH se dále podílejí na společných kontrolách v rámci IPPC, kde se zaměřují na povinnosti týkající se odpadového hospodářství. Tyto kontroly se týkají zejména zařízení k odstraňování odpadů (skládky) a velkých průmyslových podniků. Tyto kontroly jsou zpravidla prováděny ve spolupráci s dalšími složkami.

Priority

Jednotlivé OI sledují v rámci své územní působnosti jeden nebo více větších subjektů (spalovna odpadů, skládky různého typu, chemický provoz apod.), u nichž je při nakládání s odpady zvýšené riziko možnosti ohrožení životního prostředí. Tyto subjekty jsou kontinuálně kontrolovány vždy ve zvolených časových intervalech. V současné době je na celém území republiky takto prioritně kontrolovaných subjektů celkem 16.

Plán vnitřní kontrolní činnosti oddělení odpadového hospodářství ředitelství ČIŽP

Vnitřní kontroly oddělení odpadového hospodářství se zabývají kontrolou dozorování všech výše uvedených právních předpisů a dále zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

V roce 2007 bude prováděna kontrola vedení správního řízení o uložení pokuty a stanovení podmínek a lhůt pro zjednání nápravy ve vazbě na výše jmenované zákony na celkem 7 oblastních inspektorátech. Dále bude v roce 2007 prováděna i kontrola postupu inspektorů zvolených oblastních inspektorátů ČIŽP při místním šetření vybraných subjektů.

Společné kontroly

Oddělení odpadového hospodářství se velmi osvědčily tzv. společné kontroly. Jedná se o kontroly nakládání s odpady nebo obaly, případně kontroly dle ostatních složkových zákonů, kterých se účastní inspektoři z několika oblastních inspektorátů. V průběhu roku 2007 se uskuteční nejméně 3 společné kontroly nakládání s odpady u vybraných subjektů.

 

Ochrana přírody

Složkové úkoly

Kontrola maloplošných zvláště chráněných území (MZCHÚ) se zaměřením na poškozování lesních ekosystémů – II.etapa

V roce 2006 byly mezi složkové úkoly zařazeny kontroly MZCHÚ, kde je předmětem ochrany lesní ekosystém. Tyto kontroly byly zaměřeny na monitorování škod zvěří okusem semenáčků, neboť právě vysoké stavy spárkaté zvěře tímto způsobem zásadně ovlivňují stav lesních ekosystémů v MZCHÚ. Vzhledem k nutnosti získání víceletých výsledků měření pro vyhodnocení vlivu zvěře na obnovu lesních ekosystémů byl tento úkol zařazen i do plánu pro rok 2007. Pro řádné plnění tohoto úkolu dojde k drobným úpravám metodické instrukce, která rozpracovává termíny, určuje místa, metodu monitorování, způsob zpracování výsledků apod. Kontroly se uskuteční především ve II. a III.Q, výjimečně i IV.Q roku 2007 na všech OOP OI ČIŽP. Plánováno je 96 kontrol MZCHÚ v souvislosti

s plněním tohoto složkového úkolu.

Kontroly ptačích burz se zvláštním zaměřením na ochranu volně žijících ptáků (§ 5a a 5b zákona č.114/1992 Sb.) – II.etapa

Vzhledem k zjištěním o prodeji odchycených zpěvných ptáků (tzv. čižba) na některých burzách v roce 2005 byly kontroly vybraných ptačích burz zařazeny do plánu složkových úkolů pro rok 2006. Po potvrzení výskytu ptačí chřipky na našem území v uplynulém roce byly však některé burzy zakázány a úkol nebylo možno splnit v celém plánovaném rozsahu. Proto byla do plánu roku 2007 zařazena druhá etapa složkového úkolu, ve které se kontroly zaměří především na ty burzy, které se v roce 2006 neuskutečnily, případně na burzy, kde bylo zjištěno porušení zákona. Kontroly jsou plánovány na všech OI mimo Prahu a proběhnou v I., II. a IV.Q roku 2007. Celkový počet plánovaných kontrol v souvislosti s tímto úkolem pro rok 2007 je 20.

Složková prověrka CHKO, jako komplexní kontrola velkoplošného zvláště chráněného území (VZCHÚ) po stránce dodržování zákona č. 114/1992 Sb.

Jedná se o další komplexní prověrku území CHKO v souladu s působností ČIŽP dle § 80 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Od roku 2006 se kontroly velkoplošných chráněných území zaměřují i na území mimo CHKO, kde mají správy CHKO nové kompetence v souvislosti se soustavou území NATURA 2000. Zaměření komplexní prověrky je rozděleno do několika kontrolních oblastí a tomu odpovídá i složení jednotlivých pracovních skupin z inspektorů specialistů z celé ČR. Kromě kontroly výkonu státní správy na svěřeném území se prověrky budou zabývat kontrolami dodržování vydaných výjimek, lesnictvím, rekreačním využíváním území, dodržováním základních ochranných podmínek, stavební problematikou, intenzívním hospodařením apod. Kontrola je plánována ve II.Q roku 2007 v rozsahu 3 plných kontrolních dní za účasti cca 24 inspektorů. Celkem je naplánováno 30 kontrol.

Kontrola internetového obchodu s ohroženými druhy živočichů

ČIŽP zjistila rozšíření obchodování s ohroženými druhy živočichů a rostlin prostřednictvím Internetu. Jedná se o anonymní prostředí s vysokou efektivitou a rychlostí prodeje a s relativně nízkým rizikem odhalení. Se sledováním a postihováním nelegálního obchodu přes Internet je ve světě poměrně málo zkušeností (v Evropě se jím intenzivněji zabývá pouze Velká Británie a Německo). V současné době je na úrovni EU projednáváno větší zapojení všech členských států EU do intenzivnější kontroly internetového obchodu a jsou diskutovány možnosti řešení tohoto problému. V loňském roce se podařilo přes mnohá omezení některé případy zdárně dořešit, proto se ČIŽP rozhodla věnovat kontrole tohoto obchodu v roce 2007 zvýšenou pozornost. Úkol bude zaměřen na pravidelné sledování internetových nabídek (filtrace bude prováděna dle regionů a příslušných OI), vytipování nabídek podezřelých a následného šetření za účelem provedení kontroly inzerovaných exemplářů.  V rámci složkového úkolu bude sledován především inzertní server iFauna a to nabídky jak exemplářů CITES tak exemplářů ZCHD a ptáků. V souvislosti s tímto složkovým úkolem je plánováno 132 kontrol.

Specifické úkoly

Specifické kontroly odpovídají svým zaměřením jednotlivým regionálním problematikám a širokému záběru ochrany přírody. Na základě dlouhodobě typovaných problémů v regionu se plánují kontroly v oblasti obecné, územní a druhové ochrany, dále kontroly CITES, GMO a od roku 2006 nově také kontroly zaměřené na území NATURA 2000. V některých kontrolovaných oblastech se zjištěné specifické problémy shodují ve více regionech, přesto zůstaly zařazeny mezi specifickými úkoly pro rok 2007. Důvodem je fakt, že jejich celostátní význam nedosáhl takové důležitosti, aby byly úkoly zařazeny mezi složkové úkoly pro rok 2007.

S ohledem na odbornou problematiku lze specifické kontroly pro rok 2007 rozdělit do následujících oblastí:

Oblast  kontrol dle zákona č. 114/1992 Sb. (Ochrana přírody a krajiny)

1. Kontrola plnění náhradní výsadby uložené podle ustanovení § 9, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb.

2. Prověrka provozu malých vodních elektráren (MVE) se zaměřením na dodržování  stanoveného asanačního průtoku

3. Vliv těžby nerostných surovin (pískovny, kamenolomy) na významné krajinné prvky (VKP)

4. Kontrola stanovisek k zásahům do VKP v souvislosti s hospodařením na rybnících a chovem polodivokých kachen

5. Kontrola výkonu státní správy (především vybrané obecní úřady) v oblasti povolování kácení dřevin a plnění ohlašovací povinnosti

6. Kontrola možného poškozování VKP vodní tok v souvislosti s napájením skotu a VKP a dřevin v souvislosti s pastvou

7. Kontroly úprav toků postižených povodněmi dle zjištění poškození v roce 2006

8. Kontrola činností, plánovaných a realizovaných záměrů, jejichž vliv na předmět ochrany v územích NATURA 2000 nebyl vyloučen

9. Kontrola chovatelů, prodejců a dalších subjektů, nakládajících s exempláři zvláště chráněných  druhů (ZCHD)

10. Kontrola dodržování výjimek upravujících ochranné podmínky ZCHD při revitalizačních akcích

11. Kontrola hospodaření v lesích v rámci velkoplošných CHÚ se zaměřením na šíření nepůvodních druhů a dodržování zákazu rozdělávání ohně

12. Kontrola výstavby vybraných sportovních areálů se zaměřením na dodržování zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

13. Kontrola dodržování § 5a, odst. 6, zákona č. 114/1992 Sb. při realizaci a rekonstrukci nadzemního vedení vysokého napětí

14. Kontrola údržby, kácení dřevin a povrchové úpravy v ochranném pásmu elektrovodů se zaměřením na přenosovou síť

15. Kontroly stavu památných stromů, jejich označení a dodržování podmínek ochrany stromu

16. Kontrola údržby městské zeleně v souvislosti s plánovanými akcemi na obnovu a souvisejícím kácením dřevin

17. Kontrola ochrany dřevin před poškozováním na stavbách a velkých investičních akcích

18. Kontrola stavu zimních kolonií netopýrů a jejich ochrany v souvislosti se sanací starých důlních děl

Oblast kontrol dle zákona č. 100/2004 Sb. (CITES)

1. Kontrola komerčně zaměřených chovatelů a prodejců exemplářů CITES

2. Kontrola dodržování zákona v oblasti druhové ochrany a CITES na burzách plazů

3. Kontrola výjimek ze zákazu obchodní činnosti při využívání biologické ochrany letišť

 

Oblast kontrol dle zákona č. 78/2004 Sb. (GMO)

1. Monitoring možného pěstování GM rostlin se zaměřením na transgenní kukuřici

2. Prověření plnění podmínek rozhodnutí MŽP v oblasti polních pokusů GM plodin

3. Kontrola subjektů nakládajících s GMO v režimu uzavřeného nakládání

 

Přílohou plánu činnosti pro rok 2007 jsou plány jednotlivých OOP OI ČIŽP v podobě tabulkového zpracování konkrétních kontrolních akcí členěných podle jednotlivých čtvrtletí. Počet neplánovaných kontrol souvisí s počtem přijatých podnětů v průběhu roku. Tento počet se v posledních letech pohybuje v rozsahu okolo 500 podnětů. Kontrolní činnost referátu CITES, oddělení ochrany přírody na ředitelství ČIŽP má specifický charakter s ohledem na provoz detašovaného pracoviště na letišti Praha – Ruzyně. Kontrolní činnost zde není možno plánovat a souvisí přímo s kontrolní činností celní správy, případně Státní veterinární správy. 

Plán vnitřní kontrolní činnosti oddělení ochrany přírody

V roce 2007 budou v rámci vnitřní kontrolní činnosti OOP zkontrolovány všechny oblastní inspektoráty ČIŽP. Zaměření kontrol bude na celý průběh správních řízení, výši ukládaných sankcí v jednotlivých regionech, problematické a medializované případy a výtěžnost kontrolní činnosti. Současně budou sumarizovány potřeby jednotlivých OOP OI v oblasti technického vybavení, školení, seminářů a profesního růstu, případně další požadavky a připomínky, týkající se například úrovně spolupráce s ostatními organizacemi, potřeby změn nebo tvorby nových odborných metodických instrukcí apod.

Ochrana lesa

Kontrolní akce v ochraně lesa budou prováděny ve formě komplexních kontrol    a tematických kontrol. Komplexní kontroly představují nejrozsáhlejší druh kontrolní akce, spočívající v úplném prověření dodržování právních předpisů týkajících se funkcí lesů jako základní složky životního prostředí. Naproti tomu tematické kontroly jsou zaměřeny na vybrané specifické problémy (témata) podle konkrétních poznatků a potřeb kontrolujících.

Stěžejními tématy pro rok 2007 jsou složkové úkoly, a to kontrola ochrany lesa proti kůrovcům, plnění zalesňovacích povinností po těžbách a potěžební úpravy ploch po zpracování kalamitních těžeb. Celkem je plánováno 29 vnitřních kontrol ze strany ředitelství a 500 kontrol z oddělení ochrany lesa oblastních inspektorátů  (v uvedeném počtu představují 154 kontrol obce s rozšířenou působností, v jejichž rámci jsou prověřovány drobné lesní majetky, a to v počtu cca 5 majetků na ORP).

Specifické úkoly

OI Praha

Stěžejními problémy v rámci regionu OI Praha je ochrana lesa proti kůrovcům v územní působnosti ORP Kolín, Sedlčany, Příbram, Rakovník, Hořovice, Vlašim, Dobříš, Votice, Černošice, Mnichovo Hradiště a majetek J.D. Horsky.

V rámci komplexních kontrol budou prověřeny vybrané majetky městských i obecních lesů, LČR, s.p., VLS, s.p., ORP a ŠLP Kostelec nad Č. L.

Do plánu je pravidelně čtvrtletně zařazena kontrola plnění opatření k nápravě ze správních řízení jak u fyzických, tak u právnických osob.

OI České Budějovice

Základním úkolem budou komplexní kontroly majetků určených obcí, měst, také majetek Lesy Karel Schwarzenberg a drobné lesní majetky v územní působnosti ORP.

Kontroly v rámci ochrany lesů proti kůrovcům budou mimo komplexních kontrol, které jsou většinovým typem kontrolních akcí, samostatně prováděny u ORP Tábor, J. Hradec, Milevsko, NP a CHKO Šumava.

V souvislosti s těžbou dřeva v zimním období bude v I. Q kontrolováno také používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin a ochrana půdního krytu.

Vícesložkovým úkolem bude ve spolupráci s oddělením ochrany přírody kontrola NP a CHKO Šumava.

OI Plzeň

Stěžejní problematika v územní působnosti OI je  kontrola biotických  škůdců lesa převážně kůrovců, realizovaná v rámci komplexních či tématických kontrol, zejména u LČR, s. p. – LS Františkovy Lázně, LS Horní Blatná a ORP Horažďovice.V rámci komplexních kontrol budou posouzeny všechny složkové úkoly pro rok 2007. Specifickým úkolem bude kontrola ochrany PUPFL v okolí kamenolomů. V zimním období I. Q budou zaměřeny kontroly na používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin u subjektů provádějících těžbu, a to na majetcích LČR, s.p. – krajské ředitelství Karlovy Vary a města Tachova.

Ochrana lesa proti škodám způsobovaných zvěří bude prověřena ve spolupráci s OOP na maloplošně  zvláště chráněných území.

Kontroly budou dále zaměřeny i na dodržování ustanovení zákona č. 149/2003 Sb., o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, řešení následků sněhové kalamity

r. 2006 v Podkrušnohoří a ochranu PUPFL při těžbě dřeva.

OI Ústí nad Labem

Většina kontrol v rámci regionu bude realizovány formou komplexních kontrol, a to na majetcích drobných vlastníků v rámci vybraných šestnácti ORP a NP České Švýcarsko. Důraz bude kladen zejména na ochranu PUPFL, zalesňovací povinnost a ochranu proti zvěři.

V plánu jsou čtvrtletně zahrnuty i kontroly uložených ON ze správních řízení s obcemi a městskými lesy.

OI Hradec Králové

Hlavní typem kontrol budou kontroly komplexního charakteru většinou na majetcích  obcí a měst. Kontrolována bude údržba ochranných pásem pod elektrovody na lesních pozemcích Trutnov.

Specifickým úkolem bude kontrola ochrany lesů v územích Natura 2000 jako jsou CHKO Železné a Orlické Hory.

Kontrolováni budou preventivně i drobní vlastníci v působnosti ORP. Opomenuta nezůstává ani kontrola reprodukčního materiálu v lesních školkách.

OI Havlíčkův Brod

Komplexní kontrolou budou prověřeny většinou majetky obcí. Problémem regionu je stále kontrola stavu bekyně mnišky na majetcích LČR s.p. na Havlíčkobrodsku, Pelhřimovsku a Telčsku. Během celého roku bude stěžejní problematikou ochrana lesa proti kůrovcům a zvěři společně s kontrolou plnění ON ze správních řízení jak u fyzických tak u právnických osob, jakož i ochrana PUPFL při těžbách v důsledku sněhových kalamit..

V souvislosti s kalamitou z r. 2002 bude prověřeno zalesnění těchto ploch na ORP Havlíčkův Brod.

OI Brno

Kontroly v podobě komplexních kontrol se budou týkat především majetků LČR, s.p. a to konkrétně na LS Černá Hora, Náměšť nad Oslavou, Třebíč a Bystřice pod Hostýnem, dále pak majetků obcí a drobných majetků v působnosti ORP.

Specifickými kontrolami bude ověřováno plnění ON ze správních řízení a ochrana PUPFL v rekreačních oblastech, sportovních areálech a v místech těžby kamene v regionu.

Pokračujícím úkolem je na OI kontrola škod způsobených zvěří a zvláště pak bobrem evropským na LZ Židlochovice a Strážnice v povodí Moravy.

OI Olomouc

Jako zásadní se jeví v regionu řešení stavu ochrany lesa proti biotickým škůdcům a to proti kůrovcům a zvěři především. Prověřeni budou jak vlastníci tak nájemci a správci lesa v rámci např. ORP Olomouc, Prostějov a Šternberk, a to formou komplexních i tématických kontrol.

Kontrolována budou i konkrétní plnění opatření k nápravě ze správních řízení jak u obcí tak u drobných vlastníků.

OI Ostrava

Kontroly na soukromých, obecních, městských lesních majetcích a u LČR, s.p., proběhnou formou komplexních kontrol. Na ORP Krnov, Rýmařov a Frýdek Místek v období těžby lesních porostů bude předmětem kontrol používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin zpracovatelskými subjekty.

Nakládání s reprodukčním materiálem bude prověřeno u LČR, s.p. na LS Šenov a u Obce Budišov nad Budišovkou.

Formou tématických kontrol bude ověřována realizace uložených ON ze správních řízení.

OI Liberec

Významným specifikem v regionu je kontrola obnovy lesních porostů a škod zvěří v jarním období na lesních majetcích na vybraných ORP a kontrola ochrany PUPFL v rekreačních oblastech, sportovních areálech a v místech těžby kamene v regionu. Standardním tématem bude kontrola ochrany lesa proti kůrovcům, a to ve vybraných ORP. Pozornost bude věnována i dodržování zákona č. 149/2003 Sb., o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin, plnění ON ze správních řízení a dodržování plánů péče o ZCHÚ.

Z vícesložkových kontrol je významná kontrola pásem hygienické ochrany vodní nádrže Souš s oddělením ochrany vod a s oddělením ochrany přírody kontrola CHKO Kokořínsko a Český Ráj.

 

Plán vnitřních kontrol oddělení ochrany lesa ředitelství ČIŽP

V r. 2007 bude vnitřní kontrolní činnost OOL ředitelství orientována na komplexní kontroly výsledných materiálů z činnosti OOL OI, a to u OOL OI Plzeň, H. Králové, Brno, Krnov a Liberec. Tématické kontroly budou zaměřeny na vedení správních řízení – u OOL OI Praha, Č. Budějovice, Ústí n/L., H. Brod a Olomouc, tématické kontroly aplikace CIS v činnosti OOL – OOL OI Praha, Č. Budějovice, Plzeň, Ústí n/L., H. Králové, H. Brod, Brno, Olomouc, Ostrava, Liberec a tématické kontroly postupu inspektorů při místním šetření u OOL OI Praha, Č. Budějovice, Plzeň, Ústí n/L., H. Králové, H. Brod, Brno a Liberec.

Smyslem všech tří typů vnitřních kontrol je idea přijetí systémových opatření s cílem sjednotit, prohloubit a zefektivnit vypovídací schopnost inspekční práce OOL OI..

 

Plán integrovaných kontrol (IPPC)

Kontrolní činnost agendy IPPC vychází v souladu se Strategickým plánem ČIŽP nejen ze zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, omezování znečištění a integrovaném registru znečišťování, ale i z celého spektra složkové legislativy.

Rozsáhlou činností je dále např. zpracovávání stanovisek k EIA (cca 1300 ročně), k žádostem o vydání integrovaného povolení (v r. 2007 předpoklad cca 700 žádostí o IP), k dotacím ze SFŽP; audity, agenda SEZ (stanoviska, účast na kontrolních dnech apod.) a podněty, žádosti o informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a další mimořádné – neplánované kontroly.

 

Plán kontrol IPPC byl po dohodě s OPVI MŽP navýšen oproti r. 2006 o 30%, což je v relaci k nárůstu počtu provozovatelů zařízení již pod IPPC (cca 1000 IP). Provozovatelé zařízení nedisponující dosud IP jej musí mít  k 30. 10. 2007. V průběhu r. 2007 bude tedy žádostí o vydání IP podáno cca 700 (celkově počet odhadován přes 1700 zařízení).

V r. 2006 výrazně vzrostl také počet správních řízení o uložení sankcí, plynoucích z kontrolní činnosti v IPPC.

Stavba plánu byla přizpůsobena  počtu a struktuře dosud vydaných integrovaných povolení.

Následující tabulka je sumarizací samostatných příloh Plánu kontrolní činnosti jednotlivých OI, které zahrnují kontroly v jednotlivých čtvrtletích roku 2007 podle složkových úkolů včetně kontrol prioritních zdrojů a řešení specifických úkolů OI, zpracovaných pro kontroly podle zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění.

 

OI

Předp. počet zařízení

1.Q

2.Q

3.Q

4.Q

Celkem

Ph

321

7

7

8

5

27

CB

140

3

3

4

4

14

Pl

146

5

5

4

3

17

ÚL

195

5

6

5

4

20

HK

217

5

5

5

5

20

HB

91

2

3

4

3

12

Bn

230

4

6

7

6

23

Ol

98

3

3

3

4

13

Ov

183

5

5

4

4

18

Lb

79

3

3

2

2

10

Celkem

1700

42

46

46

40

174

 

Do plánu byly dále zahrnuty provozovatelé zařízení, kteří mají vydán větší počet změn integrovaných povolení  např. TS VM s.r.o. Velké Meziříčí nebo subjekty, kde při projednávání vydání integrovaného povolení bylo potřeba jejich žádosti výrazně modifikovat.

Z technického hlediska jsou v navržených  kontrolách pro rok 2007 rovnoměrně zastoupeny zemědělské a průmyslové subjekty. Byly zahrnuty zemědělské provozy, pro které bylo vydáno IP, např. kat. 6.6.  Jihoexpres Agro s.r.o. - odchovna drůbeže Lišov; BOHEMIA VITAE Jindřichův Hradec, a.s.; ANIMO Žatec, a.s., Farma pro chov kuřic se sídlem v Lenešicích.  Z průmyslových provozů zejména ty s velkým vlivem na ŽP,  jedná se

např. o společnosti Lučební závody DRASLOVKA a.s. Kolín nebo SPOLANA a.s. Neratovice.

Při kontrolách se inspekce soustřeďuje nejen na kontrolu povinností uložených provozovateli zařízení integrovaným povolením a složkovými zákony, ale i na povinnosti  vyplývající pro oblast IRZ (ohlášení údajů do CO MŽP dle § 22 zákona o integrované prevenci), dodržování podmínek zjišťování, zveřejňování a vykazování emisí oxidu uhličitého podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, plnění podmínek energetických auditů, atd.

Na rok 2007 bylo za oblast IPPC naplánováno v různém rozsahu a zaměření 174  integrovaných kontrol (IK) . K tomuto je třeba přidat ještě kontroly (20-30%) na základě podnětů a peticí občanů a podnětů KÚ, ORP, GŘC a MŽP a na činnost při mimořádných situacích (např. v roce 2006 to byly kontroly v souvislosti s jarním povodněmi a nelegálním dovozem odpadů ze SRN) a akce, které nelze dopředu předvídat ani plánovat. Zahrnuty jsou i prioritní zdroje znečištění (viz plány činnosti jednotlivých OI).

Další plánovaná činnost v oblasti IPPC

Důležitou činností koordinovanou ředitelstvím ČIŽP bude (mimo činnosti uvedené v úvodu) nadále v roce 2007:

-    Iniciace v oblasti výkladové agendy zákona - stanovisek MŽP (Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, Odbor legislativní) zejména k  zařazování zařízení do kategorií vymezených přílohou č.1 zákona, apod.

-    Účast a činnost v pracovních skupinách:

§    MŽP - Kraje a integrovaná prevence,

§    MPO - Fórum pro výměnu informací o BAT,

§    ČEU  - Expertní skupina k IRZ,

§    SZÚ  - Zdraví a IPPC

-    Připomínkování legislativních návrhů.

-    Zpracovávání podkladů pro ohlašovací materiály, výkaz dat pro resorty i do EU

-    Spolupráce s krajskými úřady vyjádřeními ČIŽP k žádostem o IP a ústních jednáních k vydání IP, vč. ústních jednání povinných ze zákona o IPPC, vyjednávání limitů, předběžných jednání, atd.

-    Spolupráce v oblasti EMS/EMAS, Bezpečný podnik (Státní úřad inspekce práce), TPS pro BREF – BAT

-    Vnitřní kontrolní činnost ředitelství ČIŽP - agenda IPPC při integrovaných kontrolách

-    Školení, osvětové činnosti (přednášková a publikační činnost, výkon stáží studentů středních a vysokých škol na OI apod.),

-    Mezinárodní spolupráce atd.

 

Oddělení vnitřního auditu a kontroly

Priority pro rok 2007:

Operativní činnost

a.) Šetření podnětů a stížností podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 42 zákona a § 175).

b.) Další průběžné kontroly dle rozhodnutí ředitele

Kontrolní činnost

a.)    Kontrola vybraných případů dozorové a inspekční činnosti inspektorů oblastních inspektorátů (kontrola postupů při terénních šetřeních inspektorů a dále kontrola postupu ve správních řízeních inspektorů podle metodických pokynů k jednotlivým složkovým zákonům na ochranu životního prostředí.

b.)   Revize šetření podnětů a stížností nejméně na jednom vybraném oblastním inspektorátu ČIŽP (bude určeno podle výsledků oblastních inspektorátů prezentovaných ve výroční zprávě za rok 2006).

c.)    Kontrola dodržování uložených opatření k nápravě, respektive následné dodržování určitého dříve porušeného složkového zákona.

d.)   Kontrola dodržování povinností ohledně ochranných pracovních pomůcek (u inspektorů) OOPP; manipulace s prostředky určenými ke splnění této zákonné povinnosti.

Auditorská činnost

(viz plán interního auditu na rok 2007).

Koordinační činnost

Koordinace vnitřní kontrolní činnosti jednotlivých oddělení ředitelství (popřípadě účast na jejich šetření) vůči oblastním inspektorátům, včetně čtvrtletního vyhodnocování vnitřní kontrolní činnosti ředitelství ČIŽP).

 

 

Zveřejněno: 04.09.2007 –Admin Administrator ; Přečteno 7251 x
Vytisknout