Plán činnosti na rok 2008

Plán činnosti 2008.pdf

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI PRO ROK 2008

VNĚJŠÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Plán kontrolní činnosti pro rok 2008 je jako každoročně sestaven na základě zkušeností s dodržováním platné legislativy z předcházejících let a z aktuálních problémů v ochraně životního prostředí v České republice i v rámci EU. Prioritně se plán zaměřuje na kontroly nejvýznamnějších znečišťovatelů a těch subjektů, které významně a opakovaně porušují zákony na ochranu životního prostředí.

Plán činnosti tvoří tzv. složkové úkoly, které se týkají činnosti oblastních inspektorátů v rámci celé republiky. Zaměření těchto úkolů je projednáno s příslušnými věcnými odbory Ministerstva životního prostředí a kromě aktuální situace vycházejí také ze Státní politiky životního prostředí. Stejným způsobem jsou plánovány úkoly vícesložkové, přesahující do několika oblastí ochrany životního prostředí, na jejichž řešení se podílí společně dvě či více složek České inspekce životního prostředí. Na kontrolu subjektů spadajících pod zákon č. 76/2002 Sb. jsou plánem činnosti určeny úkoly integrované.V rámci každého oblastního inspektorátu jsou dále stanoveny pro jednotlivé složky tzv. specifické úkoly, které se zaměřují na problémy ochrany životního prostředí v daném regionu.

Kontroly naplánované  Plánem činnosti představují 40 - 45 % z celkové kontrolní činnosti ČIŽP. Další kapacity na kontrolní činnost jsou ponechány pro případy vzniklé v průběhu roku, operativně zadávané dílčí tematické úkoly a pro řešení podaných podnětů a stížností.

Zveřejněný plán činnosti neobsahuje detailní rozpisy Inspekcí plánovaných kontrol, neboť je účelné významnou část kontrol provádět bez předchozího ohlášení. Pokud je vhodné kontrolovaný subjekt předem vyrozumět, je tak učiněno samostatným oznámením o termínu a předmětu kontroly.

INTEGROVANÁ PREVENCE A OMEZOVÁNÍ ZNEČIŠTĚNÍ

Kontrolní činnost v oblasti integrované prevence vychází zejména ze zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů a je koncepčně koordinována s požadavky Ministerstva životního prostředí. Plán kontrol byl úměrně v relaci k nárůstu počtu zařízení s integrovaným povolením a počtu provozovatelů v procesu IPPC oproti roku 2007 navýšen (na přelomu roku 2007-8 bylo v procesu IPPC 2222 zařízení).

Kontrolní činnost je zaměřena nejen na dodržování podmínek stávajících integrovaných povolení, ale i na plnění ohlašovací povinnosti do Integrovaného registru znečištění a plnění zákonné povinnosti provozovat vybrané činnosti s platným integrovaným povolením.

Kontrolní činnost v oblasti integrované prevence dle zákona č. 76/2002 Sb. koordinují v rámci ČIŽP referáty integrace, které byly ustanoveny novým Organizačním řádem ČIŽP. Referáty integrace budou dále koordinovat činnost jednotlivých složek ČIŽP  při vydávání stanovisek dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a  prosazovat integrovaný přístup k řešení případů, které se dotýkají působnosti více složek.

Integrované úkoly

1.    Integrované kontroly týmové v plném rozsahu, kdy  jsou kontrolovány podmínky platných integrovaných povolení a dále je kontrolováno i dle dalších obecně závazných přepisů nebo rozhodnutí správních orgánů v oblasti ochrany ovzduší, ochrany vod, ochrany odpadového hospodářství. Rozsah kontroly se tedy nevztahuje pouze na kontrolu plnění integrovaného povolení.

2.    Integrované kontroly zařízení s platným integrovaným povolení v rozsahu kontroly podmínek povolení.

3.    Kontroly plnění ohlašovací povinnosti do integrovaného registru znečištění a kontroly vedení evidence údajů nezbytných k ohlašování do integrovaného registru znečišťování. Tyto kontroly jsou prováděny na subjektech dle seznamu, který byl ČIŽP zaslán Ministerstvem životního prostředí.

Kontrol pod bodem 1. – 3. je naplánováno na RI celkem 309, přičemž při každé integrované kontrole budou kontrolovány povinnosti provozovatele dané v současnosti § 22 a § 25 zákona č. 76/2002 Sb.

Nárůst počtu integrovaných kontrol oproti roku 2007 je více než 40%.

Integrované kontroly budou prováděny na zařízeních  všech kategoriích průmyslových činností dle přílohy č. 1 zákona č. 76/2002 Sb. Zvláštní důraz bude dán na kategorie uvedené pod bodem 5.1 (zařízení na odstraňování nebo využívání nebezpečného odpadu a zařízení k nakládání s odpadními oleji, vždy o kapacitě větší než 10t denně) a pod bodem 6.5 (zařízení na odstraňování nebo využívání konfiskátů živočišného původu a živočišného odpadu o kapacitě zpracování větší než 10t denně.

Specifické úkoly

Specifickým úkolem je kontrola provozovatele, který nesplnil zákonnou povinnost provozovat s platným integrovaným povolením po datu 30.10.2007 a činností i kapacitou spadá pod tuto povinnost.

Kontroly neplnění povinnosti provozovat s platným integrovaným povolením již byly předmětem kontrol v posledním čtvrtletí roku 2007 a v roce 2008 budou pokračovat. Pro tento úkol je naplánováno 28 kontrol.

Lze předpokládat, že jejich počet bude řádově o desítky vyšší.

ODPADOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

Kontrolní činnost odboru odpadového hospodářství vychází zejména ze zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých zákonů v platném znění. Dále provádí odbor odpadového hospodářství kontroly dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů v platném znění, zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění a zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

Kontrolní činnost je koncepčně koordinována s požadavky Ministerstva životního prostředí případně dalších resortů.

Obecně je možno kontrolní činnost odboru rozdělit na vícesložkové, složkové a specifické úkoly. Na rok 2008 byly centrálně zadány složkové úkoly v podobném rozsahu jako v roce předchozím, a to zejména z toho důvodu, že toto rozdělení složkových úkolů zvyšuje efektivitu činnosti jednotlivých oblastních inspektorátů. Oblastní inspektoráty se podle vlastního uvážení a především na základě znalosti místních poměrů rozhodnou, zda ke konkrétní kontrole přistoupí samostatně jako jedna složka - OOH nebo zda provedou kontrolu ve spolupráci s některou další složkou, např. oddělením ochrany vody nebo ochrany ovzduší, pokud si to situace vyžádá. Každý OI měl dále za úkol zvolit alespoň dva specifické úkoly, v jejichž rámci bude sledovat tu odpadovou problematiku, která je v daném regionu nejvíce rozšířená a vyžaduje zvláštní pozornost.

Zkušenosti z roku 2007 ovlivnily množství a konkrétní určení zvolených úkolů. Opět byla zvolena cesta menšího množství složkových úkolů (s celostátním dopadem), které mají obecnější zadání, a to zejména z důvodu zabezpečení komplexnější kontrolní činnosti inspekce na území celého státu. Složkové úkoly byly i pro rok 2008 zvoleny tak, aby byly kontrolovatelné pokud možno na celém území republiky a dále zejména s ohledem na zaměření kontrolní činnosti pokud možno na legislativně vyjasněné problematiky. Dalším aspektem byla nutnost vyhovět významné šíři dozorovaných zákonů a problematik.

Celkem je na rok 2008 v oblasti odpadového hospodářství, obalů a chemických látek naplánováno cca 1205 kontrol v rámci zvolených úkolů. Plánované úkoly tvoří cca 40% kapacity kontrolní činnosti na úseku odpadového hospodářství. 60% kontrolního času je vyčleněno na kontroly ostatních kategorií jako jsou např. neplánované kontroly či podněty ke kontrolám, které ČIŽP přijímá z vnějšku a jejichž počet stále s postupem času narůstá.

Níže v textu je uvedeno konkrétní rozdělení složkových úkolů centrálně zvolených pro rok 2008 a dále příkladný výčet specifických úkolů, které zvolily oblastní inspektoráty.

Složkové úkoly

Kontroly různých typů zařízení k odstraňování odpadů  (oprávněná i neoprávněná)

 1. Kontroly různých typů zařízení k využívání odpadů (oprávněná i neoprávněná)
 2. Kontroly různých typů zařízení ke  sběru a výkupu odpadů (oprávněná i neoprávněná)
 3. Zpětný odběr výrobků dle § 38 zákona o odpadech a nakládání s elektrozařízením a elektroodpady + povinnosti dle § 37a
 4. Kontroly průmyslových podniků a jiných původců odpadů
 5. Kontroly dodržování chemického zákona (obecně, detergenty, RAPEX) a zákona o biocidních přípravcích
 6. Kontroly dle zákona o obalech

Při tvorbě plánu činnosti, zejména kontrol ve složkových úkolech č. 1 a 5, jsou zohledněny požadavky referátu integrace ČIŽP.

Specifické úkoly

Specifické regionální úkoly si navrhují samy oblastní inspektoráty na základě znalostí konkrétního regionu, a to tak, aby odpovídaly potřebám regionu. Praxe poslední doby ukazuje, že z pohledu kontroly nakládání s odpady se jako problémové zejména v některých regionech jeví např. problematika odpadů ze stavebnictví či využívání odpadních výkopových zemin při terénních úpravách a rekultivacích. Této problematiky se týká rovněž velké množství podnětů ke kontrolám. Z tohoto důvodu si 2 OI zvolily kontrolu nakládání se stavebními odpady a s odpady vytěžených zemin a hlušin  jako svůj celoroční specifický úkol.

Dalšími specifickými úkoly jsou:

Kontrola dodržování zákona o odpadech v obcích – 5 OI

Nakládání s nemocničními a veterinárními odpady  - 4 OI

Kontrola nakládání s odpady zaměřená na oblast zemědělství, farmy a chovy zvířat a potravinářský průmysl – 3 OI

Kontrola nakládání s odpady z energetiky, kontrola autovrakovišť, nakládání s odpady z výroby oxidu titaničitého, brownfields, kontrola dodržování zákona o odpadech v logistických centrech a přeprava odpadů (dovoz a vývoz) – kontrola podle rozhodnutí MŽP.

IPPC

Pracovníci odboru OH se i v roce 2008 budou podílet na společných kontrolách v rámci zákona o IPPC, kde se zaměřují na povinnosti týkající se odpadového hospodářství. Tyto kontroly se týkají zejména zařízení k odstraňování odpadů (skládky) a velkých průmyslových podniků. Tyto kontroly jsou zpravidla prováděny ve spolupráci s dalšími složkami a referátem integrace ČIŽP.

Priority

Jednotlivé OI sledují v rámci své územní působnosti jeden nebo více větších subjektů (spalovna odpadů, skládky různého typu, chemický provoz apod.), u nichž je při nakládání s odpady zvýšené riziko možnosti ohrožení životního prostředí. Tyto subjekty jsou s ohledem na princip předběžné opatrnosti kontinuálně kontrolovány ve zvolených časových intervalech.

Společné kontroly

Odboru odpadového hospodářství se osvědčily i tzv. společné kontroly. Jedná se o kontroly nakládání s odpady nebo obaly, případně kontroly dle ostatních složkových zákonů, kterých se účastní inspektoři z několika oblastních inspektorátů. V průběhu roku 2008 se uskuteční nejméně 3 společné kontroly nakládání s odpady u vybraných subjektů.

OCHRANA  OVZDUŠÍ

Činnost České inspekce životního prostředí, složky ochrana ovzduší,  je v roce 2008 zaměřena na  zajištění výkonu státní správy na úsecích vlastní ochrany ovzduší, ochrany ozónové vrstvy a ochrany klimatického systému - obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů - v rozsazích stanovených obecně závaznými právními předpisy a je v něm  přihlédnuto i k aktuálním požadavkům ochrany ovzduší na celostátní i regionální úrovni. Těmito právními  předpisy jsou zejména zákon  č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000, o látkách, které poškozují ozónovou vrstvu, ve znění pozdějších nařízení, zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a soubor prováděcích předpisů vydaných k provádění uvedených základních předpisů.

V průběhu roku 2008 bude rozsah ochrany klimatického systému rozšířen o kontroly dodržování povinností při zacházení s fluorovanými skleníkovými plyny, a to v důsledku účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech.

V činnosti České inspekce životního prostředí v uvedených oblastech je věnována  zvýšená pozornost  jak kontrolám stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, které se největší měrou podílejí na kvalitě ovzduší a které přispívají ke znečišťování ovzduší látkami, u kterých jsou na značné části České republiky překračovány imisí limity  (tuhé znečišťující látky, polycyklické aromatické uhlovodíky), dodržování podmínek provozovatelů zařízení zařazených do systému obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, dodržování podmínek stanovených osobám zacházejícím s regulovanými látkami, tak zajišťování podkladů ohlašovacích povinností vyplývajících pro Českou republiku z požadavků EU i mezinárodních úmluv.

V první polovině tohoto roku se bude  Česká inspekce životního prostředí podílet na shromažďování informací využitelných Ministerstvem životního prostředí k sestavení odpovědí na otázky položené Evropskou komisí k naplňování požadavků Směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých organických látek (VOC) vznikajících při užívání organických rozpouštědel při některých činnostech a v některých zařízeních.

Inspektoři složky ochrany ovzduší budou participovat i na kontrolách integrovaných. Kontrolní činnosti inspekce bude podle aktuálních potřeb inspektorů doprovázena vlastním stanovováním emisí vybraných znečišťujících látek a rozbory kontrolovanými osobami užívaných nebo zpracovávaných přípravků a surovin i rozbory prováděnými za účelem identifikace regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů..

Kontrolní činnost inspektorů složky ochrana ovzduší je plánována jako činnost integrovaná, a to jak integrací kontrolní činnosti v oblastech ochrana ovzduší, ochrana klimatického systému a ochrana ozónové vrstvy, tak integrací mezisložkovou v rámci ČIŽP i integrací s kontrolní činností vnějších kontrolních orgánů (celní orgány, ČOI, samospráva).

Zaměření činnosti složky ochrana ovzduší je tradičně členěna podle rozsahu vytyčených úkolů na úkoly složkové, které se svým rozsahem dotýkají všech oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů i odboru ředitelství ČIŽP a úkoly specifické, které svým zaměřením reagují na aktuální potřeby i možnosti jednotlivých oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů a ředitelství ČIŽP. Zvláštním úkoly ze skupiny složkových úkolů jsou úkoly složkové tématické, které byly do plánu činnosti zařazeny po dohodě s odborem ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí.

Složkové úkoly

a)    Oblast ochrany ovzduší

1.    Kontrola dodržování emisních limitů a emisních stropů látek znečišťujících ovzduší provozovateli zvláště velkých, velkých a středních zdrojů znečišťování ovzduší kontrolou výsledků měření emisí zajišťovaných provozovateli zdrojů a ve spolupráci s odborem ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP i měřením měřicí technikou ČIŽP; kontrola dodržování ostatních podmínek ochrany ovzduší.

2.    Zajištění agendy sběru a dvoustupňové verifikace údajů souhrnné provozní evidence všech zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší; ověřování údajů poskytovaných provozovateli zařízení do integrovaného registru znečišťování podle požadavků správce registru.

3.    Rozhodování o vymezování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a o jejich zařazování do příslušných kategorií.

4.    Kontroly výkonů činností osob s autorizací Ministerstva životního prostředí na úseku ochrany ovzduší a ochrany klimatického systému Země – měření emisí, imisí, odborné posudky, rozptylové studie a ověřování výkazů o  emisích oxidu uhličitého.

5.    Průběžná aktualizace údajů o spalovnách odpadů a o spoluspalovacích zařízení a jejich měsíční předávání správci registru.

b)    Oblast ochrany ozónové vrstvy

Kontroly dodržování povinností při zacházení s regulovanými látkami a s výrobky, které regulované látky obsahují (zákon č. 86/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Nařízení ES č. 2037/2000, ve znění pozdějších úprav), a to

-    dodržování rozsahu a podmínek povolení Ministerstva životního prostředí vydaných podle zákona o ochraně ovzduší,

-    plnění požadavků na znovuzískávání použitých regulovaných látek a na zamezování  jejich úniku,

-    zjišťování případů nelegálního obchodu s regulovanými látkami a s výrobky, které takové látky obsahují (dovoz, vývoz, uvádění na trh, označování),

-    kontroly osob provádějících sběr regulovaných látek a výrobků, které tyto látky obsahují,

-    kontroly osob provozujících halonové banky a vyhledávání halonových instalací,

-    kontroly osob provozujících zařízení s obsahem regulovaných látek nad 3 kg a osob provádějících jejich revize a servis.

c)   Oblast ochrany klimatického systému – obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, zacházení s fluorovanými skleníkovými plyny

1.    Ověřování údajů o zařízeních zařazených do systému obchodování s povolenkami

na emise oxidu uhličitého, která jsou uvedena v povoleních, i jejich provozování;    kontrola plnění povinnosti ohlašování změn.

2.    Kontroly dodržování podmínek zjišťování, zveřejňování a vykazování   emisí oxidu   

uhličitého včetně metodiky zjišťování a jeho frekvence, stanovených provozovatelům zařízení v povolení podle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.    Vyhledávání zařízení obsahující fluorované skleníkové plyny v hmotnostním množství

3 kg a vyšším a činností, při kterých jsou fluorované skleníkové plyny užívány.

Složkové tematické úkoly

1.   Kontroly dodržování emisních stropů a plánů snížení emisí znečišťujících látek provozovateli stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší.

2.   Kontroly plnění provozních řádů jakož i plnění povinnosti vypracovat a ke schválenípředložit provozní řády provozovateli středních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší uvedených v § 4 odst. 2 nařízení vlády č. 615/2006 Sb. (provozovatelé středních zdrojů uvedených v bodech 1.2., 2.1., 2.2.1., 2.2.2., 3.6., 5.1., 5.2., 6.6., 6.7., 6.9. až 6.13., části II přílohy č. 1 k tomuto nařízení).

 

Specifické úkoly

Úkoly oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP

 

1.   Měření emisí znečišťujících látek měřicí technikou oddělení ochrany ovzduší ČIŽP za účelem kontroly dodržování emisních limitů a emisních stropů.

2. Stanovování obsahu těkavých organických látek v nátěrových hmotách metodou plynové chromatografie podle normy EN ISO 11890-2 a stanovování bodů varů těkavých organických látek.

4.   Ověřování chemického složení regulovaných látek poškozujících ozónovou vrstvu a fluorovaných látek způsobujících skleníkový efekt metodami FT-IR a GC/MS (laboratorní kvalitativní analýza).

5.   Zajišťování mezilaboratorního porovnání zkoušek žadatelů o oprávnění k autorizaci na měření emisí znečišťujících látek pro potřeby autorizačního řízení vedeného Ministerstvem životního prostředí.

6.   Provádění měření emisí pachových látek přístrojovou technikou oddělení ochrany ovzduší ředitelství ČIŽP za účelem objektivizace úrovně emisí pachových látek.

 1. Kontrola vedení evidence osobami zacházejícími s regulovanými látkami a ověřování vedených údajů o množství regulovaných látek / výrobků.

8.   Sběr a zpracovávání údajů o vybraných zdrojích znečišťování ovzduší – spalovnách odpadů a spoluspalovacích zařízeních – a jejich poskytování Ministerstvu životního prostředí do veřejného registru.

 1. Ověřování správnosti a úplnosti údajů souhrnné provozní evidence zvláště velkých a velkých zdrojů znečišťování ovzduší (verifikace ve II. stupni) a jejich poskytování Ministerstvu životního prostředí do registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší; komunikace s centrální ohlašovnou integrovaného registru.
 2. Metodické vedení oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů ČIŽP a jejich kontrola podle „plánu vnitřní kontroly“.

Specifické úkoly oddělení ochrany ovzduší oblastních inspektorátů

Odděleními ochrany ovzduší jednotlivých oblastních inspektorátů ČIŽP byly formou čtvrtletních přehledů, které jsou přílohou tohoto plánu, naplánovány jednotlivé kontroly k naplnění specifických i složkových úkolů, které budou v jednotlivých čtvrtletích provedeny. V plánech byly stanoveny specifické oblasti, respektive typy zařízení nebo činností, kterým bude příslušným inspektorátem věnována v následujícím roce zvýšená pozornost.

 

OCHRANA VOD A PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Rámec pro ochranu vod je dán základními zákony (254/2001 Sb., vodní zákon; 59/2006 Sb., prevence závažných havárií). Významné úkoly plynou ze Směrnice Rady č. 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (tzv. nitrátové směrnice). Kontrola zdrojů znečištění ze zemědělské činnosti je náročná metodicky a především zajištěním spolupráce a požadavků ze strany kontrolních orgánů resortu zemědělství. Pravidelná kontrola čistíren odpadních vod je zdrojem řady údajů o jejich efektivnosti a pro kontrolu údajů uváděných znečišťovateli v hlášeních o poplatcích za vypouštění odpadních vod.

Pravidelné kontroly integrované inspekce v prevenci závažných havárií vedou ke zkvalitnění bezpečnostní dokumentace a přijímání technických opatření ve společnostech spadajících do režimu zákona č. 59/2006. Kontrola nakládání se závadnými látkami specifikovaných ve vodním zákoně je jednou z hlavních priorit rámcové směrnice pro ochranu vod. Je žádoucí minimalizace jejich výskytu v odpadních vodách a úkol zaměřený na tuto problematiku je do plánu kontrol zajišťován každoročně.

Pokračujícím úkolem je sledování zdrojů znečištění, které jsou významné jak z hlediska regionálního, tak celostátního a jsou pod zvýšenou pozorností státní správy, veřejnosti a medií. Jejich seznam se mění a může být doplňován i v průběhu roku. Zdroje jsou sledovány ve složkových nebo specifických úkolech a aktuální stav je stručně popsán v informaci o prioritách, v případě potřeby podána okamžitá zpráva na ředitelství. Kontrola sanace starých zátěží především znamená průběžnou kontrolu plnění uložených opatření a stanoviska zpracovaná k dokumentaci musí tento cíl respektovat. Změny uložených limitů jsou velmi omezené. Významnou a časově náročnou činností je agenda poplatků za odběry podzemních vod a vypouštění odpadních vod. Každoročně přináší do rozpočtu SFŽP a krajů celkem cca 0,8 mld. Kč. V letošním roce bude zvýšená pozornost soustředěna na správnost údajů o množství podzemních vod uváděných v odběrateli v poplatkových přiznáních.

Složkové úkoly

1.    Složkový úkol 1: Prověrka nejvýznamnějších ČOV velikosti nad 10 000 EO. Kontroly a sledování budou provedeny u všech zdrojů skutečné kapacity nad 10 000 EO a u zdrojů evidovaných v kategorii nejvýznamnějších zdrojů, kde nebyla revize v roce 2007 provedena.Bude použita forma ohlášených i neohlášených kontrol. Pro tento úkol je plánováno provedení 235 kontrol.

 

 1. Složkový úkol 2 : Prověrka čistíren odpadních vod v kategorii od 500 do 10 000 EO. V roce 2008 budou dokončeny prvotní kontroly pro účely zaevidování zdrojů znečišťování a budou pokračovat následné kontroly u zdrojů zaevidovaných v letech 2003 – 2007 a to tak, aby u zdrojů velikosti nad 2000 EO docházelo k fyzické prověrce zdroje minimálně každé 3 roky u zdrojů mezi 500 a 2000 EO minimálně každých 5 let. Pro rok 2008 je plánováno prověřit 321 čistíren odpadních vod.

3.    Složkový úkol  3: Kontrola zemědělského hospodaření v rámci plnění podmínek Cross-compliance (C-C) V rámci kontrol  plnění C-C budou ze strany ČIŽP kromě požadavků Směrnice Rady č.91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany  ze zemědělských zdrojů (tzv. nitrátové směrnice) transponované do Nařízení vlády č.103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání  a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, kontrolovány i požadavky Směrnice Rady  80/68/EHS o ochraně podzemních vod před znečištěním způsobeným určitými nebezpečnými látkami (transponované do § 39 vodního zákona).Metodický pokyn k provádění kontrol C-C bude upřesněn až po ukončení jednání mezi ČIŽP, MŽP, MZe a  ÚKZÚZ a po novelizaci NV č.103/2003 Sb., kde má být revidován akční program. Kontroly zemědělských subjektů ve zranitelných oblastech z hlediska požadavků nitrátové směrnice proběhnou ve spolupráci s ÚKZÚZ podle společného seznamu, který bude vytvořen na základě návrhu obou organizací. Celkem bude provedeno 112 vícedenních kontrol.

 

 1. Složkový úkol 4: Prověrka dodržování zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Rozsah kontrol je stanoven plánem kontrol, který je zpracován oblastními inspektoráty ČIŽP na základě požadavků zákona a projednán s ostatními orgány integrované inspekce (SÚIP, KHS, HZS, ČBÚ) a  krajskými úřady. Tento plán je schvalován MŽP, odbornou gesci má OER MŽP.Každoročně probíhají kontroly u provozovatelů, jejichž objekt nebo zařízení je  zařazeno do skupiny B a kontrola u provozovatele, jehož objekt nebo zařízení je zařazeno do skupiny A, se provádí nejméně jednou za tři roky.V roce 2008 bude zkontrolováno celkem 174  subjektů.

 

 1. Složkový úkol 5: Prioritní zdroje znečištění, kontrola starých zátěží. Sledování závažných zdrojů znečištění povrchových a podzemních vod. Úkol přechází z roku 2007, bude provedena aktualizace vybraných subjektů. Při výběru oblastní inspektoráty vychází z regionálních specifik. Kontrola plnění uložených opatření na sanace SEZ bude prováděna v rámci kontrolních dnů svolávaných nabyvatelem, kontrola splnění uložených opatření před ukončením akce je prováděna u subjektu, kterému bylo opatření uloženo. Fyzická kontrola lokality bude provedena pouze v případě změn, které by mohly mít vliv na povrchové a podzemní vody. V roce 2008 bude provedeno 312 kontrol.

 

 1. Složkový úkol 6: Závadné látky. Předmětem kontroly bude nakládání se závadnými látkami u vybraných subjektů podle dané metodiky v rámci spolupráce s VÚV T.G.M Každý OI si vybere ve svém regionu celkem 5 –10 subjektů ke kontrole u kterých provede kontrolu nakládání se závadnými látkami ve smyslu § 39 vodního zákona a vyhl. č. 450/2005 Sb. Konkrétní seznam kontrolovaných subjektů nahlásí OI na ředitelství do předem stanoveného data. Plánovaný počet kontrol v roce 2008 je 131.

 

 1. Složkový úkol 7: Kontrola odběrů podzemních vod. Informace o odběrech podzemních vod předávají odběratelé po 2 liniích. Pro potřeby poplatků dle § 88 vodního zákona Inspekci a pro potřeby vodní bilance dle § 22 téhož zákona a vyhl. 431/2001, a to státním podnikům Povodí. Porovnáním databází za rok 2006 byly zjištěny určité rozdíly, a to absenci některých zdrojů v obou databázích. Cílem úkolu  je především prověřit významné odběry, které jsou uvedeny v seznamech pro vodní bilance a nejsou evidovány.Inspekcí. U vybraných subjektů (velkých odběratelů, odběrů pro živočišnou výrobu) bude prověřen systém měření množství vody. Obě databáze jsou zpracovány odborem ISA. Předpokládá se pokračování úkolu i v příštím roce. Budou prováděny i neplánované kontroly. Žádoucí je, aby byly provedeny kontroly na  10 % zdrojů (cca 300). V roce 2008 bude provedeno plánovaných kontrol 166 kontrol.

Specifické úkoly

V souladu s metodickým pokynem budou provádět oblastní inspektoráty kontroly subjektů ve své územní působnosti formou specifických úkolů. Na požadavek MŽP – odboru ochrany vod provedeny kontroly záplavových území v okolí přístavů na Labi a Vltavě z hlediska skladování  přepravovaných náklady. Pozornost je věnována zdrojům znečištění v ucelených povodích např. Svratka nad Brněnskou přehradou, oblast vodárenské nádrže Vír, povodí Botiče, obecně vodárenské a rekreační nádrže, kontrola důlních vod, kontrola nakládání s vodami u subjektu podél dálnice.

 

OCHRANA  PŘÍRODY

Kontrolní a dozorová činnost Odboru ochrany přírody a Referátu CITES je dána zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty a č. 162/2003 Sb., o zoologických zahradách, č. 100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy zvířat a rostlin (CITES).

Kontrolní činnost probíhá v koordinaci s Ministerstvem životního prostředí, územně správními organizacemi, Státní veterinární správou, Celní správou a případně dalšími státními organizacemi v závislosti na aktuálních požadavcích.

Pro rok 2008 je naplánováno v rámci specifických úkolů 859 kontrol a v rámci složkových úkolů 228 kontrol zaměřených na dohled nad dodržováním zákonů č.114/1992 Sb.,78/2004 Sb., 162/2003 Sb., zároveň je dále v rámci specifických úkolů naplánováno 113 kontrol a v rámci složkových úkolů 55 kontrol zaměřených na dodržování zákona č. 100/2004 Sb.

Celkem je pro rok 2008 naplánováno 1255 kontrol.

Složkové úkoly

Byly stanoveny 4 složkové úkoly: 

1.    celoinspekční prověrka vybraného chráněného území (naplánováno 30 kontrol)

2.    kontroly zaměřené na naplňování závazků vyplývajících z účasti ČR v Natura 2000 (naplánováno 146 kontrol)

3.    kontroly související s popovodňovými úpravami (naplánováno 52 kontrol)  

4.    kontroly vytypovaných subjektů nakládajících s exempláři podle CITES (naplánováno 55 kontrol)

 

Specifické úkoly

Specifické úkoly, jejichž náplň si stanovují oblastní inspektoráty samy na základě se znalostí místních podmínek budou zaměřeny na:

-    Maloplošná chráněná území (plány péče, plnění ochranných podmínek, poškození okusem)

-    Kontroly ochrany významných krajinných prvků

-    Kontroly subjektů nakládajících s geneticky modifikovanými organismy

-    Ochranu dřevin se zvláštním zřetelem na ochranu památných stromů

-    Kontroly výkonu státní správy

-    Kontroly uložení a provedení náhradních výsadeb

-    Kontroly činnosti malých vodních elektráren

-    Větrné elektrárny

-    Kontroly revitalizací vodních děl

-    Kontroly ochrany přechodně chráněných ploch

-    Kontroly držení a nakládání se zvláště chráněnými druhy a kontroly biotopové ochrany

-    Kontroly výstavby sportovních areálů

-    Kontroly uložených nápravných opatření a podmínek omezujících činnost

-    Liniové výsadby

-    Kontroly dodržování ochrany přírody při motocyklových soutěžích

-    CITES

Uvedené kategorie lze shrnout do 6 základních oblastí - územní ochrana (naplánováno 267 kontrol), kácení dřevin a ochrana památných stromů (naplánováno 298 kontrol), druhová ochrana (naplánováno 137 kontrol), geneticky modifikované organismy (naplánováno 38 kontrol), různé a blíže nespecifikované kontroly výkonu státní správy (naplánováno 119 kontrol) a CITES (naplánováno 113 kontrol).

Priority

Cílem plánované činnosti je eliminovat známé nejzávažnější aktivity poškozující přírodu a krajinu, zefektivnění práce státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny, zachování zvýšené ochrany území cenných z hlediska biodiverzity a kontrola projektů využívajících dotačních prostředků tak, aby nepoškozovaly přírodu a krajinu.

OCHRANA  LESA

Právním rámcem pro kontrolní činnosti odboru ochrany lesa a oddělení na oblastních inspektorátech (dále jen OOL) bude v r. 2008 zejména: zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí*, zákon č. 289/1995 Sb. o lesích*, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny*, zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů*

* všechny zákony v platném znění dle pozdějších předpisů

 

Z hlediska tématického zaměření je kontrolní činnost členěna na složkové úkoly a úkoly specifické.

Složkové úkoly

1.    řešení následků nahodilých těžeb po orkánu Kyrill, zejména v rozsahu ustanovení §§ 32, 33 a 34 zákona č. 289/1995 Sb. (ve zvláště chráněných územích integrované kontroly s OOP)

2.    ochrana lesa proti kůrovcům

Specifické  úkoly

Specifickými úkoly budou v roce 2008 zejména

-    ochrana  lesního půdního fondu (obecně, rekreační aktivity, lesní doprava, těžba nerostných surovin, nezákonné zábory, nezákonné oplocování, odpady a odpadky)

-    ochrana lesa – poškozování zvěří, poškozování hlodavci, poškozování stromů (odřené náběhy, kmeny při lesních činnostech), houbové choroby, hmyz

-    používání bioolejů a hydraulických kapalin

-    plnění opatření k nápravě

-    kalamitní těžby

-    nezákonné těžby (nařezání a jiné poškození stojících stromů, snížení zakmenění pod zákonnou hranici, věk těženého porostu pod 80 let, překročení plošné výměry nad rámec zákona, přiřazení k plochám nezajištěným)

-    závazná ustanovení LHP, LHO

-    zalesňování

 

Kontrolní činnost a její plány, zejména z pohledu složkových úkolů, je koordinována s požadavky a náměty MŽP.

Celkem na rok 2008 je na úseku ochrany lesa naplánováno z úrovně OOL OI cca 617 kontrol, což představuje cca 45 – 50 % disponibilního časového fondu u jednotlivých inspektorátů. Jejich četnost plně nevypovídá o personální a časové náročnosti, která je poplatná nejen tématu, ale zejména velikosti kontrolovaného majetku a velikosti zvoleného reprezentativního vzorku při kontrole, odvislého především od míry problémů v daném území.

Priority

V důsledku rozsáhlých kalamitních těžeb  v r. 2007 jako následků orkánu Kyrill po značném území státu je v r. 2008 základní prioritou rozvoj kůrovců. Ostatní priority jsou poplatné tomu, kterému regionu a lze mezi ně zařadit zejména ochranu lesa a ochranu lesního půdního fondu v intencích výše uvedených specifických úkolů.

VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST

Vnitřní kontrolní činnost je zaměřena na kontrolu činnosti oblastních inspektorátů a je prováděna pracovníky ředitelství formou pravidelných kontrol. Tyto kontroly se zaměřují zejména na

-    postup provádění kontrol v místě provozu kontrolovaných zdrojů / zařízení  nebo podnikání fyzických osob či při terénních šetřeních

-    vyřizování podnětů k zahájení správních řízení z moci úřední,

-    vyřizování stížností na nevhodné chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu,

-    vedení správních řízení zahájených jak na žádost, tak z úřední povinnosti

-    dodržování interních předpisů

Vnitřní kontrolní činnost probíhá ve spolupráci s referátem vnitřní kontroly kanceláře ředitele a v souladu s příslušnými vnitřními předpisy.

Plán kontrolní činnosti České inspekce životního prostředí byl v souladu s Metodickým pokynem pro plánování a vyhodnocování kontrolní činnosti ČIŽP zpracován kanceláří ředitele ČIŽP na základě podkladů odborných útvarů ředitelství a oblastních inspektorátů ČIŽP.

 

 

V Praze 15.1.2008    Ing. Hynek Beneš

        pověřený řízením ČIŽP   

 

 

 

Vytisknout