Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND - Operační program lidské zdroje a zaměstanost

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

S ohledem na rostoucí nároky společnosti na ochranu životního prostředí rostou požadavky na kontrolu a řešení porušení zákonů v oblasti životního prostředí. V roce 2009 provedla ČIŽP celkem 17 432 kontrol a vydala  14 834 správních rozhodnutí. Každým rokem tak dochází nejenom k nárůstu počtu kontrol, ale vzrůstá i náročnost  následných správních řízení jak po stránce právní, tak i odborné, bohužel při stávajícím počtu pracovníků. Téměř 60% kontrolního času je vyčleněno na kontroly ostatních kategorií jako jsou např. neplánované kontroly či podněty ke kontrolám, které ČIŽP přijímá z vnějšku, a jejichž počet stále s postupem času narůstá. Tak např. v  roce 2009 přijala ČIŽP 2 955 podnětů od občanů.

Jednou z možností jak zefektivnit činnost inspektorů je využití nových technologií v oblasti  IT. Jednou z metod je i záznam a následný převod zvukového záznamu do textu. ČIŽP zvážila tuto možnost a přihlásila se s projektem „Zefektivnění činnosti  inspektorů ČIŽP“ do  operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, prioritní osy  4.4.a - Veřejná správa a veřejné služby, Výzva 48 – Efektivní správní úřad.

Zmíněný projekt představuje zásadní procesní, dokumentační, archivační a technickou inovaci v administrativní činnosti jednotlivých zaměstnanců ČIŽP, ale i celého úřadu. Nová technologie umožní, aby si inspektor pořídil při místním šetření nebo při kontrolní činnosti přímo v terénu hlasový záznam na digitální záznamník nebo přímo do počítače. Po návratu do kanceláře  inspektor propojí záznamník s PC a pomocí speciálního softwaru pro přepis hlasového záznamu proběhne automatický přepis namluveného záznamu do textu. V rámci projektu bude vytvořen kompletní speciální slovník obsahující terminologii užívanou při činnosti ČIŽP. Digitální hlasové záznamy pak budou využívány při jednáních s dotčenými úřady a účastníky řízení, při kontrolách, a umožní jejich rychlé a úplné dokladování. Pořízené hlasové záznamy lze zároveň uložit a využít v případě konfrontace s dalšími subjekty a pro dokazování.

Využitím digitálních záznamů při jednáních a kontrolách a možností archivování hlasových záznamů se zvýší transparentnost úřadu. Následné zneužití záznamů lze eliminovat jejich uložením v elektronické spisové službě nebo jejich zasíláním v elektronické podobě ihned po pořízení záznamu určenému nezávislému kontrolnímu orgánu, který má právo sledovat průběh inspekce, popř. všech procesů  v rámci úřadu.

 Tento software je v současné době používán v oblasti justice, v oblasti médií, ale i v některých zdravotnických zařízeních.

Prezentace k úvodnímu školení testovací skupiny: prezentace_cizp_brno.pdf

 

Kronika projektu

2009, 2010, 2011, 2012, 2013

2009

14.12.2009 byla zaslána žádost o finanční podporu projektu do OP LZZ

 

2010

1.1.2010 byl oficiálně administrativně projekt zahájen (žádost nebyla schválena, smlouva o podmínkách čerpání nebyla stanovena a podepsána, nebyly k dispozici finanční prostředky, proto realizační tým pracoval na plánování a organizaci realizace bez čerpání finančních prostředků).

Schvalovací proces proběhl během února a března 2010 – 19.2. informace z MV o schválení projektu, 4.3. písemná výzva k doplnění projektové žádosti, 30. 3. Písemné potvrzení schválení projektu se změnami po doplnění. Projekt v Benefitu (nástroj na on-line podávání zpráv o projektu) označen jako v realizaci.

6.4.2010 byla vydána výzva k podání nabídek na „Administraci projektu“ a to na základě schválení projektu a jeho označení v benefitu jako projekt v realizaci. Termín do 26.4.2010 (osloveni 3 potenciální dodavatelé), plánovaný rozpočet 1 000 000,- Kč

Leden – duben - byly provedeny první nepodstatné změny projektu (realizační tým)

4.5.2010 byly stanoveny podmínky realizace projektu OP LZZ poskytovatelem dotace dokumentem „Podmínky použití prostředků pro realizaci projektu“. Po konzultaci ředitelky ČIŽP s MV podepsán souhlas s podmínkami (10.5.2010). Předběžný rozpočet projektu je 13 088 400,- Kč, z toho 85% z ESF (11 125 140,- Kč) a 15% z národních prostředků MŽP (1 963 260,-Kč).

15.5.2010 byla podepsána smlouva s EU Media na „Administraci projektu“

Květen - byly provedeny další nutné nepodstatné změny projektu před vyhlášením výběrového řízení (upravení počtu dodávek a služeb)

28.5.2010 byla vydána výzva k podání nabídek na „Dodávku software, hardware a školení“ technologie přepisu hlasu do textu, plánovaný rozpočet je 2 618 000,- na licence, notebooky, sluchátka a základní zaškolení; 3 430 000,- na průběžné proškolení, helpdesk, analýzy, úpravu software a uživatelského slovníku.

4.6.2010 ČIŽP provedla marketingový průzkum trhu na dodávku tzv. „Publicity“ (3 dodavatelé)

29.6.2010 MŽP vydalo Inspekci limitku s úpravou rozpočtu pro rok 2010, kde jsou rozpočtovým opatřením navýšeny prostředky ČIŽP na realizaci projektu OP LZZ (navýšení o částku 6 539 000,- Kč)

2.7.2010 ČIŽP podepsala smlouvu s A-News na dodávku služeb v rámci balíčku „Publicita“

10.7.2010 končí první monitorovací období

13.7.2010 zahájeno výběrové řízení na „Dodávku software, hardware a školení“

13.7.2010 ukončen termín pro podávání nabídek „Dodávku software, hardware a školení“

13.7.2010 EU Media doručila 1 evaluační zprávu

14.7.2010 ČIŽP odeslal žádost o schválení podstatných a nepodstatných změn projektu (změny délek pracovních úvazků projektu apod.)

14.7.2010 ČIŽP odeslal žádost o schválení změn projektu (změny délek pracovních úvazků projektu apod.)

15.7.2010 ČIŽP požaduje doplnění podkladů k výběrovému řízení na dodávku technologie „Dodávku software, hardware a školení“ od Novasoftu a Newton Technologies

červenec 2010 – doručeny peníze, lze začít s vyplácením nákladů projektu

20.7.2010 hodnotící komise ČIŽP vyloučila pro nedostatky v nabídce společnost Novasoft ze zadávacího řízení

28.7.2010 MV ČR provedlo ohlášenou kontrolu projektu

9.8.2010 byla odeslána 1 monitorovací zpráva (MZ) za první monitorovací období (ukládá se elektronicky on-line a odesílá zároveň v papírové podobě)

9.8.2010 je termín na odevzdání MZ č. 1/2010 a předložení žádosti o platbu 6 538 801,- Kč

13.8.2010 došlo k výměně statutárního zástupce ČIŽP, nastupuje Mgr. Bukolský místo ing. Tylové

23.8.2010 Novasoft podal návrh na přezkoumání úkonů zadavatele zadávacího řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

13.9.2010 ÚOHS zahájil správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele

15.9.2010 ÚOHS zamítl návrh Novasoftu na uložení předběžného opatření, nezakázal uzavřít smlouvu mezi ČIŽP a Newton Technologies

1.10.2010 ÚOHS usnesením zastavil správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele

6.10.2010 ČIŽP podepsala 3 smlouvy s dodavatelem stěžejní části projektu technologie umožňující přepis hlasu do textu – společností Newton Technologies o dodávce a implementaci software. Dodávka bude zahrnovat 140 licencí, 140 sad sluchátek s mikrofonem, 30 notebooků, základní školení testovací skupiny, základní školení cílové skupiny, zřízení a provoz helpdesku, analýzy.

8.9. a 6.10.2010 MVČR zaslalo připomínky k MZ č. 1/2010 a vyžádalo si přepracování MZ.

7.10.2010 ČIŽP informovala ÚOHS o uzavření smlouvy s Newton Technologies

14.10.2010 jsme obdrželi dle smlouvy 140 licencí.

15. - 18.10.2010 došlo k částečné výměně realizačního týmu (manažerka projektu, finanční manažer, asistentka projektu)

21.10.2010 ČIŽP odevzdala MV ČR přepracovanou MZ č. 1/2010

21.10.2010 proběhlo první jednání s A-News o realizaci dodávky PR služeb a reklamních předmětů

22.10.2010 proběhlo jednání s Newton Technologies o realizaci první části školení

25.10.2010 proběhlo jednání s OE ČIŽP k ekonomice projektu

26.10.2010 bylo doručeno 30 notebooků pro testovací skupinu a 140 sluchátek s mikrofonem, které budou pro práci potřeba.

Na notebooky byl instalován software a notebooky budou rozdány lidem z testovací skupiny. Tato skupina zahrnuje v současnosti 12 lidí z oblastního inspektorátu Olomouc, 13 lidí z OI Brno a 7 z ředitelství. Skupina zahrnuje jak inspektory, tak administrativní pracovníky.

27.10.2010 projekt a technologie byly představeny na poradě ředitelů oblastních inspektorátů

1.11.2010 ČIŽP doručila MV ČR opravenou MZ č. 1/2010

3.11.2010 projekt a technologie byly předvedeny na celorepublikovém soustředění Odboru ochrany přírody ČIŽP

5.11.2010 v rámci realizačního týmu proběhlo jednání o podobě zaškolení testovací skupiny

8.11.2010 proběhlo jednání s Newton Technologies o podobě a organizaci školení testovací skupiny

9.11 2010 proběhla porada realizačního týmu s externí poradenskou firmou EU-Media o povinné publicitě dle OP LZZ

10.11.2010 proběhlo jednání s ekonomickým oddělením ČIŽP ke sjednocení účetních kódů ČIŽP a kódů projektu

11.11.2010 proběhlo jednání s EU Media k vedení účetnictví projektu, cestovním příkazům, výběrovým řízením

15.11.2010 projekt byl představen na poradě Sekce II ČIŽP

18.11.2010 s EU Media proběhlo jednání k evaluaci projektu

19.11.2010 proběhla schůzka realizačního týmu k evaluaci, ekonomice a realizaci projektu, včetně návrhu dalších nepodstatných změn projektu.

22.11.2010 proběhlo zaškolení testovací skupiny v Olomouci

Od 22.11.2010 je k dispozici helpdesk Newton Technologies (cizp@newtontech.cz, tel 225 540 225, 725 540 225)

23.11.2010 proběhlo zaškolení testovací skupiny v Brně

V průběhu testovacího období (do konce února 2011) skupina dotvoří předem definovaný slovník ČIŽP a stanoví, za jakých situací je technologie pro Inspekci využitelná.

25.11.2010 proběhlo jednání s OE o vykazování účetnictví v monitorovacích zprávách

26.11.2010 na stránkách www.cizp.cz byly nově vytvořené stránky projektu (Projekt OP LZZ)

30.11.2010 projekt navrhl úpravu interního rozpočtu ČIŽP dle aktuálního stavu čerpání

7.12.2010 proběhla část zaškolení testovací skupiny na ředitelství ČIŽP

8.12.2010 individuální konzultace k technologii na OI Olomouc

9.12.2010 individuální konzultace k technologii na OI Brno

9.12.2010 schůzka realizačního týmu k předání evaluační zprávy

13.12.2010 individuální konzultace k technologii na OI Brno – pobočka Zlín

15.12.2010 informace o projektu byla přednesena na poradě ředitelů OI, byly předány hardwarové klíče, které umožňují off-line přihlášení do programu Voice2Text

15.12.2010 proběhla schůzka s EU media k ekonomice projektu

17.12.2010 EU-Media doručila druhou evaluační zprávu projektu

17.12.2010 Newton Technologies poskytl individuální konzultace k technologii na ředitelství ČIŽP

20.12.2010 schůzka s A-News k dalšímu postupu ve věci PR projektu

20.12.2010 informace o projektu podána na výjezdním zasedání Odboru ochrany přírody, zahájeny diskuse k novému školení „Voice2Text v případu Furadan“

22. a 23.12.2010 proběhla závěrečná část zaškolení testovací skupiny a managementu projektu na ředitelství ČIŽP

 

2011

Říjen, listopad, prosinec 2010, leden 2011 – realizační tým zpracovává Metodiky pro projekt (oběh finančních dokladů, cestovní náhrady, použití služebních mobilů, vykazování práce, archivace dokumentů apod.), fakturuje a poskytuje podporu testovací skupině.

Připravuje výběr auditora, plánovaný rozpočet 200 000,- Kč.

Připravuje 30 školení a workshopů, plánovaný rozpočet 1 500 000,- Kč.

 

3.1.2011 na poradě Sekce I ČIŽP byla představena další strategie projektu, vedení ČIŽP bylo požádáno o sdělení termínu hromadných akcí složek Sekce I (za účelem sladění se školeními z projektu)

10.1.2011 končí druhé monitorovací období

10.1.2011 schůzka s EU k dohodě nad dalším postupem projektu do termínu odevzdání Monitorovací zprávy.

12.1.2011 manažerka a finanční manažer projektu se účastnili školení poskytovatele dotace k administraci projektů

13.1.2011 externí poradce EU Media byl představen nové ekonomické náměstkyni Novosádové

18.1.2011 schůzka s Newton Technologies k technickému zajištění školení a workshopů v roce 2011; schůzka s OE ke sladění rozpočtu projektu a ČIŽP; schůzka s OP k sestavení podkladů pro MZ

19.1.2011 dopisem byla odborná oddělení řdt a vedoucí OI požádáni o spolupráci týkající se rozdělení 140 licencí a návrhu školení por rok 2011

20.1.2011 schůzka s EU-Media k postupu prací na MZ

25.1.2011 schůzka s EU-MEdia a odd. ekonomiky k MZ

27.1.2011 schůzka s EU-Media k postupu prací na MZ

3.2.2011 schůzka s EU-Media k postupu prací na MZ

9.2.2011 přepis hlasu do textu prezentován na poradě OOL ČIŽP

9.2.2011 je termín na odevzdání MZ č. 2/2011 a předložení žádosti o platbu v plánované výši 1 612 400,- Kč

Termín byl v návaznosti na požadavek MVČR na doplnění informací k výběrovému řízení na administraci projektu postupně prodloužen na 3.5.2011

24.2.2011 schůzka ke kontrole MZ s EU Media

24.2.2011 schůzka s Newton Technologies, a.s., k organizaci, zajištění a obsahu školení a workshopů

10.3.2011 – v projektu je nový finanční manažer Bc. Ivan Liška

14.3.2011 byla zahájena základní školení Newton Dictate na jednotlivých OI a ředitelství. celkem je k dispozici 128 termínů. Přihlášení na školení je přes http://cizp.diktovani.cz, uživatelské jméno: cizp, heslo mdl2011

14.3.2011 školeníOI Praha

15.3.2011 školení OI České Budějovice

16.3.2011 školení OI Havlíčkův Brod

17.3.2011 školení OI Hradec Králové

18.3.2011 školení OI Hradec Králové

23.3.2011 školení OI Ostrava

25.3.2011 školení OI Olomouc

28.3.2011 školení OI Praha

29.3.2011 školení Ředitelství Praha

31.3.2011 – na závěrečném workshopu v Olomouci byla oficiálně uzavřena testovací fáze projektu. Newton Media zapracuje výsledky do nové verze Newton Dictate a upraví na základě práce testovací skupiny slovník.

1.4.2011 školení OI Praha

4.4.2011 školení OI Hradec Králové

4.4.2011 jednání s OE k cestovním výkazům a náhradám

5.4.2011 školení OI Hradec Králové

5.4.2011 přepis hlasu do textu prezentován na poradě právníků ČIŽP

6.4.2011 školení OI Plzeň

7.4.2011 školení Pobočka Karlovy Vary

7.4.2011 probíhá první ze série pravidelných schůzek k managementu projektu na úrovni ředitele ČIŽP a jeho náměstků.

8.4.2011 schůzka s EU Media k MZ

8.4.2011 spustil Newton Technologies, a.s., novou verzi Newton Dictate 2.6, která zahrnuje modifikace podle připomínek testovací skupiny.

11.4.2011 školení OI Praha

12.4.2011 školení OI Olomouc

13.4.2011 školení OI Ostrava

14.4.2011 setkání k evaluaci projektu s EU Media

18.4.2011 školení Ředitelství Praha

21.4.2011 školení OI Ústí nad Labem

22.4.2011 školení Pobočka Karlovy Vary

22.4.2011 schůzka managementu projektu

26.4.2011 školení OI České Budějovice

26.4.2011 v projektu je nová právnička – JUDr. Jana Mazánková

27.4.2011 školení OI Havlíčkův Brod

29.4.2011 školení OI Havlíčkův Brod

2.5.2011 odevzdána 2 MZ s žádostí o platbu v realizované výši 3 802 518,- Kč

2.5.2011 Newton Technologies doručili novou verzi Newton Dictate 2.7 a 600 uživatelských manuálů

5.5.2011 školení OI Liberec

6.5.2011 školení OI Plzeň

9.5.2011 školení OI Olomouc

13.5.2011 školení OI Brno

13.5.2011 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu na úrovni ředitele ČIŽP a jeho náměstků.

16.5.2011 školení OI Praha

 17.5.2011 externí poradenská firma EU-Media provádí evaluaci projektu

18.5.2011 školeníOI Praha

19.5.2011 školeníOI České Budějovice

20.5.2011 školení OI Ústí nad Labem

23.5.2011 školení OI Praha

24.5.2011 školení OI Plzeň

25.5.2011 školení Pobočka Karlovy Vary

26.5.2011 školení OI Praha

27.5.2011 školení Ředitelství Praha

30.5.2011 proběhl test úspěšnosti přepisu hlasu do textu

31.5.2011 školení OI Olomouc

31.5.2011 byla odevzdána 2. MZ přepracovaná podle požadavků MV ČR

1.6.2011 školení OI Olomouc

1.6.2011 proběhla schůzka s PČR a ČSO k organizaci workshopu o využití Newton Dictate při vyšetřování otrav ZCHD Furadanem

3.6.2011 školení OI Ostrava

7.6.2011 školení OI Ústí nad Labem

10.6.2011 školení OI Praha

14.6.2011 školení OI Havlíčkův Brod

17.6.2011 školení OI Hradec Králové

23.6.2011 školení OI Plzeň

27.6.2011 školení OI Havlíčkův Brod

28.6.2011 školení Pobočka Zlín

29.6.2011 školení OI Ostrava

10.7.2011 končí třetí monitorovací období

13.7.2011 školení OI Plzeň

15.7.2011 školení OI Ústí nad Labem

18.7.2011 školení OI Liberec

19.7.2011 školení OI Havlíčkův Brod

21.7.2011 školení OI Ostrava

25.7.2011 školení OI Praha

29.7.2011 školení OI Hradec Králové

1.8.2011 školení Ředitelství Praha

2.8.2011 školení OI Praha

4.8.2011 školení OI Liberec

4.8.2011 MVČR z důvodu nedokončené kontroly výběrového řízení ve druhém monitorovacím období prodloužilo termín pro podání 3. MZ na 23.8.2011 a postupně na 9.9.2011

5.8.2011 školení Ředitelství Praha

8.8.2011 školení OI Liberec

9.8.2011 školení OI Havlíčkův Brod

9.8.2011 je termín na odevzdání MZ č. 3/2011 a předložení žádosti o platbu v plánované výši 1 612 400,- Kč. Termín k předložení zprávy byl prodloužen postupně až na 9.9.2011.

10.8.2011 školení OI Ostrava

12.8.2011 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu na úrovni ředitele ČIŽP a jeho náměstků

17.8.2011 školení OI Havlíčkův Brod

18.8.2011 školení OI Praha

22.8.2011 školení OI Liberec

23.8.2011 v projektu je nová finanční manažerka Mgr. Hana Škrlová,  probíhá porada realizačního týmu projektu

23.8.2011 MVČR schválilo 2. monitorovací zprávu projektu

25.8.2011 školení Ředitelství Praha

26.8.2011 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu na úrovni ředitele ČIŽP a jeho náměstků

30.8.2012 probíhá porada realizačního týmu projektu

1.9.2011 školení OI Brno

5.9.2011 školení OI České Budějovice

6.9.2011 školení OI Hradec Králové

7.9.2011 školení Ředitelství Praha

8.9.2011 školení OI Plzeň

12.9.2011 školení OI Liberec

13.9.2011 školení OI České Budějovice

14.9.2011 školení OI Plzeň

20.9.2011 školení OI Brno

21.9.2011 školení OI Olomouc

21.-22.9.2011 ve Velkých Pavlovicích proběhl seminář "Využití software Newton Dictate při stanovení správného postupu šetření nálezu otráveného živočicha s podezřením na otravu" za přítomnosti PČR, St.veterinární sůrávy a zástupců JM Kraje. Materiály ze semináře jsou dostupné zde.

22.9.2011 školení OI Ostrava

27.9.2011 školení OI Praha

29.9.2011 školení OI Liberec

07.10.2011 školení Ředitelství Praha

10.10.2011 školení OI Brno

14.10.2011školení OI České Budějovice

14.10.2011 proběhlo VI. evaluační setkání pod vedením EU-MEdia

17.10.2011školení Pobočka Zlín

18.10.2011školení OI Olomouc

19.10.2011školení OI Ostrava

19.10.2011 probíhá porada realizačního týmu projektu

21.10.2011školení Ředitelství Praha

24.10.2011školení OI Plzeň

27.10.2011 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu na úrovni ředitele ČIŽP a jeho náměstků

31.10.2011školení OI Ústí nad Labem

2.11.2011 probíhá porada realizačního týmu projektu

04.11.2011školení OI České Budějovice

07.11.2011školení OI Praha

9.11.2011 probíhá porada realizačního týmu projektu

11.11.2011školení OI Plzeň

11.11.2011 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu na úrovni ředitele ČIŽP a jeho náměstků

14.11.2011školení OI Ústí nad Labem

16.11.2011 OI Liberec seminář „ Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

18.11.2011školení Ředitelství Praha

21.11.2011školení OI České Budějovice

21.11.2011 OI Brno seminář „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

22.11.2011školení OI Ostrava

23.11.2011školení OI Ostrava

24.11.2011školení OI Plzeň

25.11.2011školení OI Brno

25.11.2011 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu na úrovni ředitele ČIŽP a jeho náměstků

30.11.2011 OI Hradec Králové seminář „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

16.12.2011 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu na úrovni ředitele ČIŽP a jeho náměstků

31.12.2011 vytvořen finalizovaný "inovovaný produkt" - popis implementace hlasové technologie na ČIŽP

 

2012

od 3.1.2012 je možnost přihlásit se na individuální konzultace přes http://cizp.diktovani.cz

6.1.2012 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu

9.1.2012 OI Havlíčkův Brod individuální konzultace Newton Dictate

10.1.2012 OI Olomouc seminář „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

11.1.2012 OI Ostrava seminář „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

11.1.2012 končí čtvrté monitorovací období

12.1.2012 OI Havlíčkův Brod seminář „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

13.1.2012 OI Hradec Králové individuální konzultace Newton Dictate

13.1.2012 OI Ústí nad Labem seminář „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

17.1.2012 VII. evaluační setkání pod vedením EU MEdia

18.1.2012 OI České Budějovice - seminář „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

19.1.2012 ředitelství Praha - seminář „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

20.1.2012 OI Plzeň „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

20.1.2012 OI Liberec individuální konzultace Newton Dictate

23.1.2012 OI Praha individuální konzultace Newton Dictate

27.1.2012 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu

1.2.2012 na Intranetu ČIŽP zprovozněna v sekci "Diskuze", sekce "Často kladené dotazy" a "Zápisy z porad"

30.1.2012 OI Havlíčkův Brod individuální konzultace Newton Dictate

3.2.2012 OI Plzeň - individuální konzultace k Newton Dictate

6.2.2012 Praha ředitelství- individuální konzultace k Newton Dictate

8.2.2012 OI Praha „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

9.2.2012 je termín na odevzdání MZ č. 4/2012 a předložení žádosti o platbu 1 562 399,- Kč

9.2.2012 OI Olomouc - individuální konzultace k Newton Dictate

10.2.2012 OI Ostrava - individuální konzultace k Newton Dictate

10.2.2012 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu

13.2.2012 OI Brno - individuální konzultace k Newton Dictate

16.2.2012 workshop pro OOO s pracovním názvem "Newton Dictate a těsnost zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných plynů a systém detekce úniků" - Cheb - materiály z workshopu naleznete na Intranetu.

20. 2. 2012 OI Havlíčkův Brod - individuální konzultace k Newton Dictate

23.2.2012 workshop pro OOO s pracovním názvem "Newton Dictate a těsnost zařízení s obsahem regulovaných látek a fluorovaných plynů a systém detekce úniků" - Cheb - materiály z workshopu naleznete na Intranetu.

24. 2.2012 OI Hradec Králové - individuální konzultace k Newton Dictate

24.2.2012 probíhá další ze série pravidelných schůzek k managementu projektu

27. 2. 2012 pobočka Karlovy Vary - individuální konzultace k Newton Dictate

27.-29.2. 2012 - 2 workshopy pro OOH s pracovním názvem "Newton Dictate a přeshraniční přeprava odpadů a související problematiky v rámci spolupráce orgánů státní správy", "Newton Dictate a problematika biologicky rozložitelných odpadů, kalů z ČOV a vedlejších živočišných produktů" - Solenice

2. 3. 2012 OI Liberec - individuální konzultace k Newton Dictate

5. 3. 2012 OI Praha- individuální konzultace k Newton Dictate

9. 3. 2012 OI Ústí nad Labem - individuální konzultace k Newton Dictate

7.-9.3.2012 - 2 workshopy pro OOH s pracovním názvem "Newton Dictate a přeshraniční přeprava odpadů a související problematiky v rámci spolupráce orgánů státní správy", "Newton Dictate a problematika biologicky rozložitelných odpadů, kalů z ČOV a vedlejších živočišných produktů" - Solenice

12. 3. 2012 pobočka Zlín - individuální konzultace k Newton Dictate

13.3.2012 workshop pro OOO s pracovním názvem "Newton Dictate a nejistoty fyzikálních měření a analýz" - Ballingův sál, technická knihovna, Praha

16. 3. 2012 OI Plzeň - individuální konzultace k Newton Dictate

19. 3. 2012 Praha ředitelství - individuální konzultace k Newton Dictate

22. 3. 2012 OI Ústí nad Labem - individuální konzultace k Newton Dictate

23. 3. 2012 OI Hradec Králové - individuální konzultace k Newton Dictate

26. 3. 2012 OI Brno - individuální konzultace k Newton Dictate

27. 3. 2012 OI Olomouc - individuální konzultace k Newton Dictate

28. 3. 2012 OI Ostrava - individuální konzultace k Newton Dictate

29. 3. 2012 pobočka Zlín - individuální konzultace k Newton Dictate

30. 3. 2012 pobočka Karlovy Vary- individuální konzultace k Newton Dictate

2.4.2012 OI Praha individuální konzultace Newton Dictate

3.4.2012 OI České Budějovice individuální konzultace Newton Dictate

4.-5.4.2012 workshop pro OOV s pracovním názvem "Newton Dictate a prevence závažných havárií" - Ostrov u Vlašimi

6.4.2012 OI Ústí nad Labem individuální konzultace Newton Dictate

10.4.2012 Pobočka Zlín individuální konzultace Newton Dictate

12.4.2012 OI Brno individuální konzultace Newton Dictate

13.4.2012 OI Plzeň individuální konzultace Newton Dictate

16.4.2012 OI Hradec Králové individuální konzultace Newton Dictate

16.4.2012 pobočka Karlovy Vary seminář „Sběr informací a zkušeností s plošnou aplikací technologie NEWTON Dictate“ a navazující vzdělávací seminář „Asertivita při využívání ND a zvládání konfliktních situací v práci pracovníků ČIŽP“

19.4.2012 OI Praha individuální konzultace Newton Dictate

20.4.2012 OI Liberec individuální konzultace Newton Dictate

23.4.2012 Ředitelství Praha individuální konzultace Newton Dictate

23.-25.4. 2012 workshop pro CITES s pracovním názvem "Newton Dictate a determinace neživých exemplářů CITES" - Ostrov u Vlašimi

24.4.2012 OI Olomouc individuální konzultace Newton Dictate

26.4.2012 OI České Budějovice individuální konzultace Newton Dictate

27.4.2012 OI Havlíčkův Brod individuální konzultace Newton Dictate

2.5.2012 OI Praha individuální konzultace Newton Dictate

3.5.2012 OI Brno individuální konzultace Newton Dictate

4.5.2012 OI Plzeň individuální konzultace Newton Dictate

10.5.2012 OI České Budějovice individuální konzultace Newton Dictate

14.5.2012 Ředitelství Praha individuální konzultace Newton Dictate

16.-18.5. 2012 - workshop pro OOH s pracovním názvem "Newton Dictate a praxe s CLP" – Hamr na Jezeře

17.5.2012 Pobočka Karlovy Vary individuální konzultace Newton Dictate

18.5.2012 OI Hradec Králové individuální konzultace Newton Dictate

22.5.2012 OI Ostrava individuální konzultace Newton Dictate

24.5.2012 OI České Budějovice individuální konzultace Newton Dictate

25.5.2012 OI Havlíčkův Brod individuální konzultace Newton Dictate

29.5.2012 OI Olomouc individuální konzultace Newton Dictate

31.5.2012 OI Ústí nad Labem individuální konzultace Newton Dictate

1.6.2012 OI Plzeň individuální konzultace Newton Dictate

5.6.2012 Pobočka Zlín individuální konzultace Newton Dictate

6.6.2012 OI Ostrava individuální konzultace Newton Dictate

7.6.2012 OI České Budějovice školení a individuální konzultace Newton Dictate

8.6.2012 OI Liberec individuální konzultace Newton Dictate

12.6.2012 OI Olomouc individuální konzultace Newton Dictate

14.6.2012 Pobočka Karlovy Vary individuální konzultace Newton Dictate

15.6.2012 OI Hradec Králové individuální konzultace Newton Dictate

19.6.2012 Ředitelství Praha individuální konzultace Newton Dictate

19.-21.6.2012 workshop ND v praxi OOL v Městě Libavá

21.6.2012 OI Brno individuální konzultace Newton Dictate

22.6.2012 OI Havlíčkův Brod individuální konzultace Newton Dictate

24.-25.5.2012 workshop pro OOP a OOL využití moderních technologií v terénní práci OOP a OOL - Prášily na Šumavě

26.6.2012 OI Praha individuální konzultace Newton Dictate

28.6.2012 OI České Budějovice individuální konzultace Newton Dictate

10.7.2012 končí páté monitorovací období

10. 7. 2012 Hradec Králové WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

10. 7. 2012 Brno školení Newton Dictate verze 3.0

11. 7. 2012 Havlíčkův Brod WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

11.7. 2012 Hradec Králové školení Newton Dictate verze 3.0

12. 7. 2012 České Budějovice  WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

12.7. 2012 Karlovy Vary školení Newton Dictate verze 3.0

13. 7. 2012 Plzeň školení Newton Dictate verze 3.0

16. 7. 2012 Ostrava školení Newton Dictate verze 3.0

16. 7. 2012 ředitelství Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

17. 7. 2012 Brno WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

17. 7. 2012 Zlín školení Newton Dictate verze 3.0

18. 7. 2012 ředitelství Praha školení Newton Dictate verze 3.0

18.7. 2012 Olomouc WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

19. 7. 2012 České Budějovice školení Newton Dictate verze 3.0

19. 7. 2012 Ostrava WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

20. 7. 2012 Liberec školení Newton Dictate verze 3.0

23. 7. 2012 Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

24. 7. 2012 Liberec WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

24. 7. 2012 Olomouc školení Newton Dictate verze 3.0

25. 7. 2012 Ostrava školení Newton Dictate verze 3.0

25. 7. 2012 Ústí nad Labem WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

26. 7. 2012 Brno WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

26. 7. 2012 Praha školení Newton Dictate verze 3.0

27. 7. 2012 Havlíčkův Brod školení Newton Dictate verze 3.0

30. 7. 2012 České Budějovice školení Newton Dictate verze 3.0

30.7. 2012 Plzeň WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

31.7. 2012 Ústí nad Labem školení Newton Dictate verze 3.0

31.7. 2012 Hradec Králové WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

1. 8. 2012 Brno školení Newton Dictate verze 3.0

1. 8. 2012 Havlíčkův Brod WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

2. 8. 2012 Hradec Králové školení Newton Dictate verze 3.0

3. 8. 2012 Plzeň školení Newton Dictate verze 3.0

6. 8. 2012 České Budějovice WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

7. 8. 2012 Karlovy Vary školení Newton Dictate verze 3.0

7. 8. 2012 ředitelství Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

8. 8. 2012 OI Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

9. 8. 2012 Brno WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

9. 8. 2012 ředitelství Praha školení Newton Dictate verze 3.0

10. 8. 2012 Liberec školení Newton Dictate verze 3.0

10.8.2012 je termín na odevzdání MZ č. 5/2012 a předložení žádosti o platbu 1 562 400,- Kč

13. 8. 2012 Olomouc WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

14. 8. 2012 Olomouc školení Newton Dictate verze 3.0

14. 8. 2012 Ostrava WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

15. 8. 2012 Liberec WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

15. 8. 2012 Ostrava školení Newton Dictate verze 3.0

16. 8. 2012 Ústí nad Labem WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

16. 8. 2012 OI Praha školení Newton Dictate verze 3.0

17. 8. 2012 Havlíčkův Brod školení Newton Dictate verze 3.0

20. 8. 2012 Plzeň WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

21. 8. 2012 České Budějovice školení Newton Dictate verze 3.0

21. 8. 2012 Hradec Králové WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

22. 8. 2012 Havlíčkův Brod WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

22. 8. 2012 Ústí nad Labem školení Newton Dictate verze 3.0

23. 8. 2012 České Budějovice WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

24. 8. 2012 Hradec Králové školení Newton Dictate verze 3.0

27. 8. 2012 ředitelství Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

28. 8. 2012 Karlovy Vary školení Newton Dictate verze 3.0

29. 8. 2012 Brno WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

29. 8. 2012 ředitelství Praha školení Newton Dictate verze 3.0

30. 8. 2012 Ostrava WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

30. 8. 2012 Zlín školení Newton Dictate verze 3.0

31. 8. 2012 Plzeň školení Newton Dictate verze 3.0

3. 9. 2012 ředitelství Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

4. 9. 2012 OI Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

4. 9. 2012 OI Praha školení Newton Dictate verze 3.0

5. 9. 2012 Olomouc školení Newton Dictate verze 3.0

5. 9. 2012 Ústí nad Labem WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

6.9.2012 Ostrava školení Newton Dictate verze 3.0

7. 9. 2012 Liberec školení Newton Dictate verze 3.0

7. 9. 2012 ředitelství Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

10. 9. 2012 Plzeň WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

11. 9. 2012 Havlíčkův Brod školení Newton Dictate verze 3.0

11. 9. 2012 Hradec Králové WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

12. 9. 2012 České Budějovice školení Newton Dictate verze 3.0

12. 9. 2012 ředitelství Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

12.9.2012 OI Brno - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

13. 9. 2012 Brno školení Newton Dictate verze 3.0

13. 9. 2012 České Budějovice WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

14. 9. 2012 Ústí nad Labem školení Newton Dictate verze 3.0

17.9.2012 OI České Budějovice - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

18. 9. 2012 Hradec Králové školení Newton Dictate verze 3.0

18. 9. 2012 OI Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

19. 9. 2012 České Budějovice školení Newton Dictate verze 3.0

19. 9. 2012 ředitelství Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

20. 9. 2012 ředitelství Praha školení Newton Dictate verze 3.0

20.9.2012 Brno WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

21. 9. 2012 Karlovy Vary školení Newton Dictate verze 3.0

24. 9. 2012 Brno WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

25. 9. 2012 Plzeň školení Newton Dictate verze 3.0

25. 9. 2012 v Olomouci WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

26. 9. 2012 Havl. Brod školení Newton Dictate verze 3.0

26. 9. 2012 Ostrava WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

27. 9. 2012 Liberec WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

27. 9. 2012 Liberec školení Newton Dictate verze 3.0

1. 10. 2012 Brno WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

2. 10. 2012 ředitelství Praha WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

3.10.2012 řdt WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

4.10.2012 Brno WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

9.10.2012 řdt WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

10.10.2012 ředitelství - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

11.10.2012 OI Praha - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

16.-18.10.2012 odborný workshop „použití ND v praxi OOL“ - Luhačovice

17.10.2012 řdt WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

23.10.2012 OI Ústí nad Labem - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

24.10.2012 řdt WS - sběr informací o plošném nasazení software Newton Dictate a školení propojení Newton Dictate a MS Office

?????X.-XI.2012 2x odborné workshopy pro zájmovou skupinu Newton Dictate – termíny budou upřesněny

?????X.-XI.2012 2x odborné workshopy pro zájmovou skupinu Newton Dictate – termíny budou upřesněny

8.11.2012 OI Liberec - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

12.11.2012 OI Hradec Králové - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

19.11.2012 OI Olomouc - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

20.11.2012 OI Ostrava - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

10.-13.12. 2012 Kraví Hora WS využití ND při užití databáze a registru CITES

10.12.2012 – OI Plzeň hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce

11.12.2012 OI Havlíčkův Brod - hodnotící workshop pro vedoucí pracovníky ČIŽP s cílem zhodnotit vliv technologie Newton Dictate na činnost Inspekce31.12.2012 projekt oficiálně končí

2013

10.1.2013 končí šesté monitorovací období

10.2.2013 je termín na odevzdání závěrečné zprávy a předložení žádosti o platbu 200 000,- Kč

 

 

 

 

J. Kufnerová, 4.1.2011, revize 6.1.2011, po dohodě s Newton Technologies 18.1.2011, revize 13.4.2011, revize 5.9.2011, revize 14.10.2011, revize 26.10.2011, revize 25.1.2012, revize 31.1.2012, revize 6.3.2012

Zveřejněno: 01.11.2012 –Admin Administrator ; Přečteno 44691 x
Vytisknout